Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag fredagen den 24 april 2015, togs bland annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget bl.a. avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden

Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isacsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Ing-Marie Andersson Drugge valdes som ny ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Gemfors valdes till ny styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman att välja Crowe Horwath Osborne AB som revisor med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordföranden erhåller 116.200 kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 58.100 kronor vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att en valberedning utses inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2016. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången av augusti månad 2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3 000 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar