Flaggningsmeddelande Agellis Group Intressenter AB avseende aktieinnehav i Agellis Group AB


Agellis Group Intressenter AB har, genom distribution via sin finansiella rådgivare Sedermera Fondkommission, offentliggjort ett flaggningsmeddelande. I syfte att säkerställa att samtliga aktieägare i Agellis Group AB tar del av flaggningsmeddelandet har Agellis Group AB valt att också publicera flaggningsmeddelandet. Således är detta pressmeddelande, förutom förevarande stycke, identiskt med det pressmeddelande som lämnats av Agellis Group Intressenter AB.

Agellis Group Intressenter AB (för närvarande Goldcup 12279 AB – under namnändring till Agellis Group Intressenter AB – hädanefter ”AGI”), har den 25 januari 2016 förvärvat 13 446 532 aktier i Agellis Group AB (”Agellis Group”), motsvarande cirka 62 procent av rösterna och kapitalet i Agellis Group. Transaktionerna har skett utanför marknaden genom aktieägartillskott till kurs motsvarande värdet per aktie i Agellis Group. Före transaktionerna hade AGI inget innehav i Agellis Group. 

Gränsen för budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("Takeover-regler för vissa handelsplattformar") har således passerats. Detta innebär att AGI ska offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier inom fyra veckor, vilket AGI avser att göra. Detta pressmeddelande utgör inget budpliktsbud eller annat offentligt erbjudande om förvärv av aktier i eller andra värdepapper utgivna av Agellis Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Gemfors, styrelseordförande AGI, telefonnummer: 070-513 63 45

Christer Fåhraeus, största ägare AGI, telefonnummer: 070-560 90 00

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar