Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund. 

Anmälan
Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012; och

dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast fredagen den 20 april 2012, helst innan kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/orga­nisationsnummer, registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida http://www.agellis.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Val av minst en justeringsman

4.         Godkännande av dagordning

5.          Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.          Beslut

                   a)    om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

                   b)    om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

                   c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8.             Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorssuppleanter

9.             Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10.         Val av styrelse

11.         Val av revisorssuppleanter

12.         Utseende av valberedning

13.         Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner

14.         Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

15.         Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 31.136.156 kronor överförs i ny räkning samt att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2011.

Val av styrelseledamöter, revisorssuppleanter och beslut om arvoden (punkt 8-11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 4 stycken utan suppleanter. Omval föreslås av Christer Fåhraeus, Anders Gemfors och Henric Isacsson. Mårten Öbrink har avböjt omval. Nyval föreslås av Helmut Hackl. Helmut är idag Vice President ABB Metallurgy. Christer Fåhraeus föreslås som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Styrelsearvode föreslås utgå med 210.000 kronor fördelat så att ordförande erhåller 60.000 kronor och styrelseledamöter som inte är anställda av koncernen erhåller 50.000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att en revisorssuppleant utses och att Mazars SET Revisionsbyrå AB med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor väljs till revisorssuppleant. Uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första räkenskapsåret efter denna årsstämma.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning (punkt 12)

Inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2013 föreslår valberedningen att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 14,4%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor fr.o.m. den 5 april 2012 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast från den 5 april 2012.

För giltigt beslut i fråga under punkten 13 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Per dagen för kallelsen finns det 20.870.533 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2012
Agellis Group AB (publ)
Styrelsen


Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar