Utvärdering av budpliktsbudet från Agellis Group Intressenter AB samt tidigareläggning av tidpunkt för publicering av bokslutskommunikén

Med anledning av det budpliktsbud som lämnats av Agellis Group Intressenter AB har Agellis Group AB inrättat ett oberoende styrelseutskott samt beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén till den 8 februari 2016

Goldcup 12279 AB under namnändring till Agellis Group Intressenter AB (”AGI”) offentliggjorde den 26 januari 2016 ett budpliktsbud till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Agellis Group AB (”Agellis”) till ett pris om 1,25 kronor kontant per aktie och 0,11 kronor kontant per teckningsoption (”Budpliktsbudet”). AGI uppger sig kontrollera aktier motsvarande cirka 62 procent av aktierna och rösterna i Agellis. Budpliktsbudet lämnas i enlighet med ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (”Takeover-reglerna”).

AGI har angett att en erbjudandehandling beräknas offentliggöras den 11 februari 2016 samt att acceptfristen beräknas att löpa från den 15 februari 2016 till den 14 mars 2016.

AGI har vidare angett följande:

-        Anders Gemfors – styrelseordförande i Agellis – är styrelseordförande i AGI;

-        Helmut Hackl – styrelseledamot i Agellis – är aktieägare i AGI;

-        Patrik Bloemer – VD för Agellis – är styrelseledamot i AGI;

-        Johan Lindvall – COO i Agellis – är styrelseledamot i AGI; och

-        Jan-Peter Nilsson – CTO i Agellis – är styrelseledamot i AGI.

Därutöver har AGI angett att Christer Fåhraeus, grundare och tidigare styrelseledamot i Agellis, är största aktieägare i AGI samt att Metsol AB, som är en samarbetspartner till Agellis, är delägare i AGI. 

I anledning av att två styrelseledamöter i Agellis deltar i Budpliktsbudet har Agellis inrättat ett oberoende utskott bestående av styrelseledamöterna Henric Isacsson och Ing-Marie Andersson Drugge för att handlägga frågor i anledning av Budpliktsbudet.  Styrelseledamöterna Anders Gemfors och Helmut Hackl kommer inte att delta i handläggningen av frågor i anledning av Budpliktsbudet.

Till följd av att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Agellis deltar i Budpliktsbudet är de särskilda närståendereglerna i Avsnitt IV av Takeover-reglerna tillämpliga, vilket medför att Agellis ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från oberoende expertis avseende Budpliktsbudet senast två veckor före acceptfristens utgång.

Det oberoende utskottet avser att återkomma med sin uppfattning om Budpliktsbudet och skälen för denna uppfattning tillsammans med värderingsutlåtande enligt ovan. Det oberoende utskottets uppfattning och värderingsutlåtandet beräknas kunna offentliggöras i sådan tid att de kan infogas i AGI:s erbjudandehandling.

För att säkerställa att Agellis aktieägare har tillgång till komplett information för att ta ställning till Budpliktsbudet har Agellis beslutat att tidigarelägga tidpunkten för offentliggörande av bokslutskommunikén till den 8 februari 2016.

Agellis elektromagnetiska produkter baseras på en gemensam produktplattform, EMLI plattformen. Produkterna inom termografi baseras på IR-kameror med tillhörande unik användarmjukvara och serverlösning.


För ytterligare information kontakta:

Henric Isacsson, ledamot av det oberoende styrelseutskottet
Telefon: 0709 82 96 06

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument och IR baserade övervakningssystem för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på Nasdaq Stockholm First North med Consensus Asset Management som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar