AGES Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Delårsperioden

Nettoomsättningen var 587MSEK (626)

Resultat före skatt uppgick till 40MSEK (66)

Resultat efter skatt uppgick till 31MSEK (52)

Resultat per aktie var 4,60 SEK (7,60)

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen var 167MSEK (177)

Resultat före skatt uppgick till 11MSEK (14)

Resultat efter skatt uppgick till 9MSEK (11)

Resultat per aktie var 1,30 SEK (1,65)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

AGES hade fortsatt bra efterfrågan och god beläggning i anläggningarna under årets tredje kvartal. Koncernen redovisar ett resultat i nivå med förväntningarna. Omsättningen var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Den bakomliggande orsaken kan främst tillskrivas materialklausuler mot flertalet större kunder, där komponentpriserna följer utvecklingen på råvarupriset. Under slutet av föregående år föll råvaru-priserna kraftigt.

Förändringsarbetet vid anläggningarna i Unnaryd fortgår med gott utfall. Hittills kan resultatet primärt ses genom en betydligt stabilare produkt- och leveranskvalitet. Nästa steg i utvecklingen blir att arbeta med att succesivt öka effektiviteten i verksamheten utan att försämra det uppnådda kvalitetsutfallet.

Under kvartalet har utbyggnad av Värnamoenheten pågått. Avsikten är att koncentrera verksamheten till en byggnad för att kunna lämna de kompletterande lokaler som idag hyrs.

Råvarupriserna har haft en svagt uppåtgående trend under innevarande kvartal. Prisförändringen har dock inte föranlett uppvärdering av lager utan har endast haft marginell effekt på resultatet.

Framtida utveckling

Den prognosnedskrivning vi såg från flera kunder vid tidpunkten för den senaste rapporten ligger kvar, men förväntas enbart få en mindre effekt på kommande månaders volymer.

Ett fortsatt prioriterat fokusområde är vår marknadssatsning med hög närvaro hos både befintliga och potentiella kunder, främst inom fordonsindustrin i norra Europa. Vi har intensifierat arbetet genom dedikerade resurser samt planerad medverkan vid flera branschmässor under hösten.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 830 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB. För mer information se www.ages.se