AGES Industri AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB.

Hörle Automatic Gruppen AB (”Hörle Automatic”) är en väletablerad leverantör inom skärande bearbetning, rörbearbetning, svetsning, gjutgods och smide. Bolaget har verksamhet i Hörle (strax norr om Värnamo) och i Ningbo, Kina.

Kunderna återfinns inom branscher som fordon, lagertruckar, jordbruksutrustning och industri. Gruppen sysselsätter sammanlagt 130 personer och omsatte under fjolåret 212 MSEK med en rörelsemarginal på ca 9 procent. 

Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK som erläggs dels kontant med 120 MSEK, dels med 240 000 nyemitterade aktier till ett totalt värde av 30 MSEK. Emissionskursen har fastställts till 125 kr baserat på en vägd snittkurs för AGES aktie under perioden 2017-04-11 till 2017-04-21.

Styrelsen i AGES Industri AB (publ) (”AGES”) har mot denna bakgrund beslutat om en apportemission om 240 000 aktier av serie B till säljaren med stöd av det emissions-bemyndigande som antogs på AGES årsstämma den 3 maj 2016. De nyemitterade aktierna är inte berättigade till årets utdelning. Aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm First North, vilket beräknas ske omkring den 10 maj 2017.

De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 140 MSEK, varav ca 75 MSEK utgör eget kapital. Konsolidering av bolagen sker från den 1 maj 2017 och förväntas bidra med ca 2 kr i resultat per aktie på årsbasis.

Hörle Automatic breddar AGES kunderbjudande inom skärande bearbetning och ger en ingång till delvis nya marknadsområden. Hörle kompletterar befintlig verksamhet väl både när det gäller produktionsteknik och kompetens. Ett nära samarbete med övriga bolag i gruppen förväntas stärka AGES position på marknaden och möjliggöra nya affärer. Genom förvärvet får AGES också tillgång till nya intressanta kunder liksom en etablerad verksamhet i Kina.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument.  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14.00 CET.

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

Taggar:

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information se www.ages.se