Teckning genomförd av AGES Industri konvertibel 2014/2018

Årsstämman i AGES Industri AB (publ) beslutade den 24 april 2014 att godkänna styrelsens förslag att emittera konvertibler om sammantaget nominellt högst 30 000 000 kronor, med löptid från och med den 1 oktober 2014 till och med den 30 september 2018. Beslutet godkändes även vid tidigare moderbolaget XANO Industri ABs årsstämma den 8 maj 2014.

Rätt att teckna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkom tillsvidareanställda i AGES Industri AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning gjordes under perioden 1 september till 12 september 2014.

Anställda inom AGES-koncernen tecknade konvertibler om totalt 17 373 600 kronor, motsvarande 114 300 konvertibler. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan.

Varje konvertibel kan under perioden 1 september 2018 till 10 september 2018 konverteras till en aktie av serie B till konverteringskursen 152,00 kronor. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av röstetalet. Konvertibelräntan erläggs årsvis i efterskott och motsvarar STIBOR 3 månader med tillägg om 2,0 procentenheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Björn, VD

Tel: +46 (0)70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 september 2014 kl 13.00

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 700 MSEK och koncernen har idag ca 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information se www.ages.se.

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00. För mer information se www.ages.se