Alpcot Agro reviderar målet för mark under kontroll vid utgången av 2008

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Alpcot Agros styrelse har beslutat att revidera målet för mark under kontroll vid utgången av 2008 från 200 000 hektar till 150 000 hektar. Målet för direkt eller indirekt ägd mark revideras från 100 000 hektar till 90 000 hektar.

Alpcot Agro har expanderat mycket snabbt sedan i början av 2007 och bolaget har uppnått eftersträvade skalfördelar. Bakgrunden till styrelsens beslut att revidera tillväxtmålen är att reducera framtida kapitalbehov och fokusera på utvecklingen av den befintliga verksamheten och lönsamhet. Med beaktande av rådande värderingsnivåer på kapitalmarknaden menar styrelsen att finansiering av ytterligare expansion genom nyemissioner för närvarande inte är det mest fördelaktiga sättet att utveckla bolagets verksamhet på.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar