Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011

Alpcot Agro uppnår ett rörelseresultat före avskrivningar om SEK -2 miljoner för perioden att jämföra med SEK -112 för 2010. Bolagets intäkter från försäljning, marknadsvärdering och subventioner för 2011 uppgick till SEK 290 miljoner, en ökning med 21 procent jämfört med 2010.

Bokslutet för Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget”) för räkenskapsåret 2011 är godkänt av styrelsen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats www.alpcotagro.se.

RÄKENSKAPSÅRET I SAMMANDRAG

(Siffor inom parentes avser perioden 1 januari 2010-31 december 2010 om inte annat anges)

  • Bolagets intäkter från försäljning, marknadsvärdering och subventioner för 2011 uppgick till SEK 290 miljoner (239 miljoner), en ökning med 21 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för 2011 uppgick till SEK -2 miljoner (-112 miljoner),
  • Rörelseresultatet uppgick till SEK -79 miljoner (-176 miljoner) och Bolagets resultat efter finansiella poster och skatt för 2011 var SEK -98 miljoner (-169 miljoner).
  • Likvida medel per den 31 december 2011 uppgick till SEK 64 miljoner (66 miljoner).
  • Resultatet per aktie för 2011 uppgick till SEK -1,15 (-3,52) och eget kapital per aktie den 31 december 2011 var SEK 11,09 (19,17).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

  • Den 27 januari 2012 förvärvade Bolaget det AIM-noterade bolaget Landkom International Plc. genom en apportemission. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget 138 400 TSEK före transaktionskostnader. Syftet med emissionen var att finansiera förvärvet och integrationen av Landkom.
  • Styrelsen har tidigare informerat om sin avsikt att ansöka om notering av Alpcot Agros aktier vid London Stock Exchanges huvudmarknad. Styrelsen har beslutat att frågan om att ansöka om en sådan notering kommer att tas upp under 2013.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, säger i en kommentar

Även om bolaget inte uppnår ett positivt rörelseresultat 2011, ser vi positiva tecken på en kommande vändning till lönsamhet. Med förvärvet av Landkom tar en ny Alpcot Agro koncern form med en helt annan storlek och geografisk balans, vilket visar på att en spännande fas i bolagets utveckling nu tar sin början.

Stockholm, 30 mars 2012

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, tel +7 903 779 23 36

Den preliminära rapportkalendern för 2012 är

20 april 2012 - Årsredovisning 2011            
16 maj 2012 - Årsstämma 2012 i Stockholm                           
31 augusti 2012 - Halvårsrapport januari-juni 2012

Den reviderade Årsredovisningen för 2011 kommer att senast tre veckor innan Årsstämman publiceras på Alpcot Agros webbplats, www.alpcotagro.se, finnas tillgänglig på Bolagets kontor samt skickas till aktieägare som så begär.

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar