Halvårsrapport 2011

Alpcot Agro visar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar om SEK 24 miljoner för perioden. Bolaget har 201 700 hektar mark under kontroll varav 82 600 registrerad mark. Utsikterna för 2011 års skörd är lovande.

Bokslutet för Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget”) för första halvåret 2011 är godkänt av styrelsen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats www.alpcotagro.se. De viktigaste händelserna och siffrorna för perioden återfinns i sammandrag nedan. Siffror inom parentes avser perioden 1 januari – 30 juni 2010 om inte annat anges.

Finansiella resultat och händelser

  • Rörelseresultatet före avskrivningar för peroden uppgår till SEK 24 miljoner (-55 miljoner).
  • Summa omsättning och värdering till verkligt värde uppgick till SEK 263 miljoner (208 miljoner), varav SEK 185 miljoner (119 miljoner) utgjorde resultat från värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar vid periodens slut.
  • Rörelseresultatet för perioden blev till SEK –8 miljoner (–85 miljoner)  och periodens resultat uppgick till SEK -34 miljoner (–24 miljoner).
  • I april 2011 fullföljde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde SEK 322 miljoner före emissionskostnader.

Verksamheten

  • I skrivande stund pågår arbetet med att skörda omkring 78 600 hektar med grödor för försäljning i Ryssland och 13 700 hektar i Ukraina. Skörden av höstvete är så gott som avslutad med en genomsnittlig avkastning om 2,9 ton per hektar.
  • Bolaget innehar nu 82 600 hektar registrerad mark och 19 400 hektar indirekt ägd mark. Den totala arealen kontrollerad mark är cirka 201 700 hektar, inklusive 18 500 hektar i Ukraina. 

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, säger i en kommentar:

“Jag är mycket nöjd över att bolaget visar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för det första halvåret. Bolaget är i bra skick, vår belåning är begränsad  och vi har goda förhoppningar om årets skörd . Jag är också tillfreds med att vi har en tydlig plan för framtiden och att arbete pågår med ett antal projekt för att göra Alpcot Agro lönsamt.”

Stockholm 31 augusti 2011

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, tel +7 903 779 23 36

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar