Kallelse till årsstämma i Alpcot Agro AB (publ) den 18 maj 2011

Aktieägarna i Alpcot Agro AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2011 klockan 16.00, i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 12 maj 2011 klockan 16.00. Anmälan skall ske antingen via e-post till info@alpcotagro.com eller per post till Bolaget under adress: Alpcot Agro AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.alpcotagro.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 maj 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnade

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisorer

12. Beslut om principer för utseende av valberedning

13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Till stämmoordförande föreslår valberedningen Joakim Ollén.

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust och överkursfond överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret.

Punkt 9-11

Valberedningen kommer genom Bolagets försorg att presentera sina förslag under punkterna 9-11 på den föreslagna dagordningen senast tre veckor före stämman.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning: Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 30 september 2011. Den aktieägare som ej är direktregistrerad i nämnda förteckning över aktieägare, och som önskar bli representerad i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av oktober månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande, dock skall styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget skall ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största ägaren som inte har en representant i valberedningen att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter och revisorer; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val och arvodering av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för utseende av ny valberedning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.alpcotagro.com samt på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 32B i Stockholm, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2011
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Investor Relations: Tel: +46 8463 3941

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar