Offentliggörande av årsredovisning 2012 och upplysning om information i revisionsberättelsen

Alpcot Agros årsredovisning för 2012 finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.alpcotagro.se. Bolagets revisor har lämnat en revisionsberättelse till årsredovisningen som avviker från standardutformningen. Revisorn noterar att felaktigheterna varit begränsade och därigenom inte medfört någon väsentlig skada för bolaget samt att problemen åtgärdats och interna rutiner förändrats.

Tidigare under 2012 kom det till styrelsens kännedom att det skett kontantbetalningar i dotterbolag i Ukraina utanför de gängse rutinerna. De gjorda transaktionerna, som omfattar cirka 9 miljoner kronor, skedde inte i enlighet med lokala föreskrifter och resulterade i felklassificeringar i den lokala bokföringen. Transaktionerna bokfördes dock och justeringar har gjorts i Koncernens finansiella rapportering för att ge en rättvisande bild i resultaträkningen.

Bolagets revisor Ernst & Young AB noterar att bolaget korrigerat bokföringen baserat på uppskattningar i koncernredovisningen och att bristerna inte medfört någon väsentlig skada för bolaget. Revisorn rekommenderar att årsstämman ger styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsredovisningen för 2012 finns tillgänglig för nerladdning på Bolagets hemsida www.alpcotagro.se. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 32B i Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-post eller postadress. Den kommer även att framläggas på årsstämman den 16 maj.

Stockholm 25 april 2013
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Ulf Scholander, verkställande direktör, tel: +380 (67)370 42 51
Stephen Pickup, finanschef, tel: +44 7825 294 352

Om Alpcot Agro AB (publ)

Alpcot Agro investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar