Valberedningens förslag till ny styrelse i Alpcot Agro AB

Valberedningen avger följande förslag till beslut till årsstämman den 16 maj, 2012:

att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

att omval sker av Sven Dahlin, Simon Hallqvist och Fredrik Langenskiöld. Därtill föreslås för nyval Michael Nachemson, Adam Oliver, Michael Rosenlew och Katre Saard. 

att Fredrik Langenskiöld väljs till ordförande.

Styrelsens ordförande Joakim Ollén och styrelseledamöterna Catharina Lagerstam och Björn Lindström har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval 2012.

Alpcot Agros årsstämma äger rum onsdagen den 16 maj 2012 klockan 16.00.

Stockholm 30 mars 2012
Valberedningen 

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Ramsay, ordförande i valberedningen +46 70 657 3380

Kort presentation av de föreslagna nya kandidaterna till styrelsen:

Michael Nachemson, f. 1959, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en lång erfarenhet av tunga uppdrag inom ledning och styrelse för publika och privata bolag inom svenskt näringsliv. Han har varit VD för bl.a. E. Öhman J:r AB, AB Custos och Bure Equity AB samt styrelsemedlem i bl.a. Investment AB Öresund, Bilia AB och Scribona AB. Michael Nachemson är styrelseordförande i Connecta AB och kontrollerar via en kapitalförsäkring 450 000 aktier i Alpcot Agro.

Adam Oliver, f. 1973, brittisk medborgare bosatt i Polen, är expert på storskaligt jordbruk i OSS-länderna. Adam Oliver har arbetat på Brown & Co, ett ledande internationellt konsultbolag inom agri-business, sedan 1997 där han idag är partner med ansvar för Central- och Östeuropa. Adam Oliver äger inga aktier i Alpcot Agro AB.

Michael Rosenlew, f. 1959, finsk medborgare bosatt i Sverige, har en gedigen erfarenhet av private equity, processutveckling och finansiell styrning. Efter att bl.a. arbetat som Group Business Controller på Amer Oyj blev han anställd på Industri Kapital år 1993, där han efter att ha arbetat flera år som Managing Partner slutade år 2010. Han äger via sina bolag 1 207 000 aktier i Alpcot Agro.

Katre Saard, f. 1972, svensk medborgare bosatt i Storbritannien, är en av grundarna av Alpcot Agro. Katre Saard har arbetat med investeringar i Östeuropa sedan 1994 och var bl.a. en av grundarna av East Capital Asset Management AB där hon bl a förvaltade East Capital Baltikumfonden. Hon sitter i styrelsen för Shelton Petroleum AB. Katre Saard äger 1 196 039 aktier i Alpcot Agro och har även ett kontrollerande ägande i bolag som innehar 993.666 aktier i Alpcot Agro.

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar