Munksjö och Ahlstrom har verkställt samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 29 november 2013 kl. 8:00 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.


Styrelserna för Munksjö Oyj (Munksjö) och Ahlstrom Abp (Ahlstrom) har idag beslutat att verkställa delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties) och anmäla den för registrering i handelsregistret i Finland den 2 december 2013.

Delningen utgör det sista steget i processen genom vilken Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing kombineras.

I Coated Specialties-delningen övergår alla tillgångar och skulder som hör till Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell delning av Ahlstrom Abp. Coated Specialties-affärsverksamheten i Jacarei, Brasilien, kommer att tillhöra Munksjös affärsområde Release Liners.

Efter verkställandet av den andra fasen av samgåendet med Ahlstroms affärsområde Label and Processing har vi nu en förstärkt plattform för tillväxt inom specialpapper. Vår konkurrenskraft kommer att bli starkare och bolaget har fått nya tillväxtmöjligheter, både organiskt och strategiskt. Vår produktionsplattform utvidgas från Europa och Asien till Sydamerika.”, säger Jan Åström, President and CEO på Munksjö Oyj.

I samband med delningen erhåller Ahlstroms aktieägare som delningsvederlag 0,265 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de äger i Ahlstrom. Om antalet aktier en aktieägare får som delningsvederlag skulle vara ett bråktal, avrundas antalet aktier neråt till närmaste heltal.

Uppskattningsvis kommer 12 292 084 nya aktier i Munksjö att emitteras som delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare. Antalet nya aktier som emitteras som delningsvederlag fastställs på basis av aktieinnehavet i Ahlstrom samt genom att beakta all handel (även om clearing inte har genomförts) med Ahlstroms aktier ända till slutet av denna dag.

Delningsvederlag erläggs inte på basis av de egna aktier som Ahlstrom innehar. De nya aktierna berättigar till dividend och övriga aktieägarrättigheter från och med registreringen i handelsregistret, vilken förväntas ske den 2 december 2013.

Munksjö har lämnat in en ansökan om upptagandet till handel av de nya aktier som emitteras som delningsvederlag till Helsingforsbörsen. Handeln med de av Munksjös aktier som mottagits som delningsvederlag förväntas inledas på Helsingforsbörsen den 2 december 2013.

Verkligt värde för det vederlag som överförs till Munksjö för Coated Specialties kommer att motsvara det noterade marknadsvärdet för Munksjös aktie vid slutet av denna dag. Vid användning av Munksjös noterade slutkurs den 30 september 2013 på 4,86 euro, skulle vederlaget uppgå till 59,7 miljoner euro och tas upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Munksjö Oyj


För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026Munksjö – Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring  3 000 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.
Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess innehåll.

 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera