Munksjö och Ahlstrom verkställer samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 25 november 2013 kl. 16.30 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj (Munksjö) och Ahlstrom Abp (Ahlstrom) har idag beslutat att verkställa samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialities) med Munksjö. Styrelserna för Munksjö och Ahlstrom förväntas formellt besluta om verkställandet av Coated Specialities-delningen den 29 november 2013 och anmäla delningen för registrering i handelsregistret i Finland den 2 december 2013.

Delningen utgör den sista fasen i samgåendet genom vilken Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing kombineras.

Som en del av verkställandet av Coated Specialties-delningen har Munksjö och Ahlstrom avtalat om att Ahlstrom ansvarar för separeringen av fastigheten i Jacarei, Brasilien, samt för överförandet av fastigheten till Munksjö. Parterna har även avtalat om ett arrangemang där Ahlstrom täcker eventuella finansiella skador i det fall att överförandet av fastigheten inte kan verkställas.

I samband med Coated Specialties-delningen kommer Ahlstroms aktieägare att som delningsvederlag erhålla 0,265 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de äger i Ahlstrom. Antalet nya aktier som emitteras som delningsvederlag ska fastställas på basis av aktieinnehavet i Ahlstrom samt genom att beakta all handel (även om clearing inte har genomförts) med Ahlstroms aktier ända till slutet av den dag då styrelserna för Ahlstrom och Munksjö beslutar om verkställandet av delningen. Detta datum förväntas vara den 29 november 2013.

Uppskattningsvis kommer 12 363 370 nya aktier i Munksjö att emitteras som delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare i Coated Specialties-delningen. Om antalet aktier som en aktieägare skulle få som delningsvederlag skulle vara ett bråktal så avrundas antalet aktier neråt till närmaste heltal. Delningsvederlag erläggs inte på basis av de egna aktier som Ahlstrom innehar.

De nya aktier som Munksjö kommer att emittera som delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare förväntas registreras i handelsregistret i Finland den 2 december 2013. De nya aktierna berättigar till dividend och övriga aktieägarrättigheter från och med registreringen i handelsregistret.

Mer information om Coated Specialties-delningen finns tillgänglig på bolagets investerarsidor på webbadressen www.munksjo.com/investors.  

Munksjö Oyj


För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026Munksjö – Materials for innovative product design 
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring  3 000 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess innehåll.


 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera