Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2013 - Integrationsarbetet fortlöper enligt plan


MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 19 november kl. 7.30 CET

Centralt för det tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade och uppgick till MEUR 245,1 (146,3) som ett resultat av den första fasen av samgåendet.
 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 11,0 (10,1).
 • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR -0,2 (3,8). Poster av engångskaraktär var huvudsakligen kostnader för aktiviteter för uppnåendet av synergier och uppgick till MEUR -1,9 (-4,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR -2,1 (-0,8).
 • Resultatet per aktie uppgick till EUR -0,2 (-0,6).

Centralt för rapporteringsperioden januari-september 2013

 • I slutet av maj genomfördes den första fasen av samgåendet.
 • Handeln med Munksjö Oyj:s aktier på Helsingforsbörsen inleddes den 7 juni.
 • Nettoomsättningen ökade och uppgick till MEUR 607,6 (448,0) främst som ett resultat av genomförandet av den första fasen av samgåendet.
 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 39,0 (33,4).
 • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,1 (15,0). Poster av engångskaraktär var huvudsakligen kostnader för samgåendet och uppgick till MEUR -32,5 (-7,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR -19,4 (7,8).
 • Resultatet per aktie uppgick till EUR -1,3 (-0,5).
 • Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till MEUR 257,5 (245,0) vilket motsvarar en skuldsättningsgrad på 66,8% (118,0%).
NYCKELTAL jul-sep jan-sep helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
EBITDA (just*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
EBITDA 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
EBITDA-marginal, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Rörelseresultat (just*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Rörelseresultat -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Rörelsemarginal, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Periodens resultat -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Resultat per aktie, EUR -0,2 -0,6 -1,3 -0,5 -0,9
Räntebärande nettoskuld 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3

* justerat för poster av engångskaraktär

Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

”Munksjö Oyj levererar nu sin andra delårsrapport efter samgåendet i maj. Integrationsarbetet pågår med full intensitet. Projekten som möjliggjorde sammanslagningen har nu avslutats och de mer långsiktiga projekten befinner sig i sina inledande faser. Synergierna beräknas uppgå till MEUR 20-25 och 60 procent av den planerade synerginivån ska uppnås efter ett år och den slutliga synerginivån ska vara uppnådd efter 36 månader.

Den andra fasen av samgåendet där Ahlstroms brasilianska specialpappersbruk i Jacarei ska integreras in med Munksjö förväntas slutföras innan utgången av detta år. Därmed kommer hela samgåendet att vara slutfört.

Under sommarmånaderna juli och augusti sjunker normalt efterfrågan på våra specialpapper på grund av semesterperiod i Europa. Vi har liksom tidigare år valt att möta denna säsongsrelaterade efterfrågesvacka med planerade stopp för semestrar under vilka underhållsarbete utförs vid våra produktionsanläggningar. Semesterstoppen hade samma omfattning som tidigare år.

Volymmässigt är efterfrågan på flera av våra produkter högre än föregående år trots en fortsatt utmanande marknad för specialpapper även under det tredje kvartalet.

Programmet för att väsentligt höja lönsamheten för affärsområdet Graphics and Packaging har påbörjats och de första resultaten har nu börjat synas i lönsamheten under september månad. Programmet är en kombination av lägre kostnader, volymförflyttningar från andra affärsområden inom Munksjö, kvalitets- och produktutvecklingsinvesteringar samt även fördelarna från de pågående integrationsprojekten. Vi lägger grunden för att kunna leverera på vårt finansiella mål om 12 procents EBITDA-marginal.

Jag är nöjd med utvecklingen och de resultat som vi i Munksjö åstadkommit under de första fyra månaderna med det nya bolaget och ser fram emot att slutföra transaktionen med Jacarei under det fjärde kvartalet.”

Framtidsutsikter för 2013

Marknadsutvecklingen och efterfrågan har återhämtat sig efter semesterstoppen men för affärsområdena Release Liners och Graphics and Packaging är marknadssituationen fortsatt utmanande. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år i dessa två affärsområden förväntas överstiga den positiva resultateffekten av synergierna och ”stand-alone” kostnadsbesparingarna.

Resultatet för det fjärde kvartalet kommer att påverkas av poster av engångskaraktär som hänför sig till aktiviteter för uppnåendet av synergierna och åtgärdsprogrammet för affärsområdet Graphics and Packaging.

En global marknadsledare inom specialpapper tar form – Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing går samman

Den 28 augusti 2012 ingick Munksjö Oyj, Munksjö AB, EQT och Ahlstrom Abp ett avtal med avsikten att bilda en världsledande tillverkare av specialpapper genom ett samgående av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Europa (LP Europe) och Brasilien (Coated Specialties). Det nya bolagets sammanlagda omsättning för 2012 var 1,2 miljarder euro och bolaget har cirka 3 000 anställda, 15 produktionsanläggningar i Europa, Brasilien och Kina samt en världsomspännande försäljningsorganisation. Verksamheten delas in i fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics and Packaging.

Samgåendet utgör ett naturligt steg i Munksjös strategi att fokusera på tillväxt inom specialpapper. Munksjö Oyj är en av världens största tillverkare av specialpapper och har en stark position inom utvalda marknadssegment. Förvärvet leder till stärkt konkurrenskraft och effektivitet och för med sig ytterligare tillväxtmöjligheter, såväl organiskt som strategiskt.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet beräknas uppgå till MEUR 20-25 och avser inköp, produktionseffektivitet, stordriftsfördelar samt effektivisering av organisationen. 60 procent av den totala synerginivån förväntas vara uppnådd efter de första tolv månaderna och den slutliga synerginivån beräknas vara uppnådd under de därpå följande två åren.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas uppgå till MEUR 10-15 och ambitionen är att huvuddelen av dessa ska belasta årets resultat. Kostnadsbesparingar till följd av att specialpappersverksamheten avskiljs från Ahlstroms övriga verksamhet uppgår till MEUR 10-15 på årsbasis.

Integrationsarbetet inleddes i maj då samgåendets första fas slutfördes och fortlöper enligt plan. Till och med slutet av det tredje kvartalet har synergier realiserats på en nivå som motsvarar drygt 30 procent av den totala årliga synerginivån.

Munksjökoncernen

  jul-sep jan-sep helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Rapporterat 1)
Nettoomsättning 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
EBITDA (just*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
EBITDA 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
EBITDA-marginal, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Rörelseresultat (just*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Rörelseresultat -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Rörelsemarginal, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Periodens resultat -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Investeringar 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8
Medeltal anställda, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679
Pro forma I (inkl. LP Europe) 2)
Nettoomsättning 245,1 255,7 788,6 790,4 1 055,6
EBITDA** (just*) 11,0 13,0 43,6 48,2 69,2
EBITDA**-marginal, % (just*) 4,5 5,1 5,5 6,1 6,6
EBITDA** 9,1 8,4 38,0 14,1 32,9
EBITDA**-marginal, % 3,7 3,3 4,8 1,8 3,1
Leveransvolym, ton 192 500 193 933 601 302 598 947 796 900
Pro forma II (inkl. LP Europe och Coated Specialties) 3)
Nettoomsättning 265,1 281,0 855,1 866,1 1 154,6
EBITDA*** (just*) 12,1 13,2 47,3 53,3 76,6
EBITDA***-marginal, % (just*) 4,6 4,7 5,5 6,2 6,6
EBITDA*** 9,8 8,6 41,3 18,7 39,8
EBITDA**-marginal, % 3,7 3,1 4,8 2,2 3,4
Leveransvolym, ton 218 292 219 087 676 357 674 932 897 371

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar inte stand-alone kostnadsbesparingar eller synergieffekter med undantag av de som uppnåtts efter den 27 maj som är kopplade till LP Europe-affärsverksamheten. Tilläggsinformation under rubriken Pro forma information i noterna till delårsrapporten
1) Inkl. LP Europe från och med 27 maj 2013
2) Inkl. LP Europe från och med 1 januari 2012
3) Inkl. LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012

Rapporterat

Tredje kvartalet 2013

I tredje kvartalet har planerade underhållsaktiviteter utförts i samband med de årliga semesterstoppen. Omfattningen på stoppen var planenlig, men den negativa resultateffekten blev något större än föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 245,1 (146,3). Den förvärvade verksamheten tillförde MEUR 105,1 i omsättning.

Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 11,0 (10,1) med en justerad EBITDA-marginal på 4,5% (6,9%). Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR -0,2 (3,8). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -1,9 (-4,6) och avser i enlighet med vad som kommunicerades i andra kvartalet, främst aktiviteter för att uppnå synergierna.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -2,1 (-0,8).

Januari-september 2013

Marknadssituationen för Munksjös fyra affärsområden varierade under perioden och beskrivs för respektive affärsområde på följande sidor. Munksjös nettoomsättning uppgick till MEUR 607,6 (448,0). Den förvärvade verksamheten tillförde MEUR 152,0 i omsättning.

Något lägre råvarupriser har under de nio första månaderna haft en positiv lönsamhetseffekt, men en mindre gynnsam produktmix har reducerat effekten. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,1 (15,0) med en justerad rörelsemarginal på 2,2% (3,3%).

Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -32,5 (-7,2) och var huvudsakligen kostnader för samgåendet. Munksjö har förbundit sig att stå för vissa kostnader som uppstår i samband med den av Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet krävda avyttringen av viss verksamhet i Osnabrück i Tyskland. Detta åtagande ingår i poster av engångskaraktär med MEUR 13,5. Kostnaden belastade resultatet i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -19,4 (7,8) och periodens resultat till MEUR -31,2 (-5,8).

Pro forma II

Tredje kvartalet 2013

Pro forma II-omsättningen sjönk med 5,6% och uppgick till MEUR 265,1 (281,0). Det för engångsposter justerade pro forma II EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 12,1 (13,2).

Januari-september 2013

Pro forma II-omsättningen sjönk marginellt med 1,3% och uppgick till MEUR 855,1 (866,1). Endast affärsområdet Release Liners hade en lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområdet Release Liners sjönk något i Europa på grund av lägre volymer. Den brasilianska realen har jämfört med motsvarande period 2012 försvagats markant mot euron, vilket påverkar den brasilianska verksamhetens omsättning och resultat mätt i euro.

Det för engångsposter justerade pro forma II EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 47,3 (53,3). Det lägre resultatet hänför sig främst till affärsområdet Release Liners men även till Graphics and Packaging.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 19 november kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Salikabinetti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag.

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen:

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110

Konferensens kod: 937161

Länk till webbkonferensen

Munksjö Oyj


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

 

 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera

Dokument & länkar