Delårsrapport Q3

Tredje Kvartalet 2015

  • Periodens omsättning uppgick till 23 464 T€ (21 978 T€),
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 488 T€ (328 T€)*
  • Periodens resultat uppgick till 336 T€ (269 T€)*
  • Resultat per aktie 0,023 €
  • Eget kapital per aktie 0,449 €

* Föregående periods resultat är inte jämförbart på grund av förändringar i koncernstrukturen.

Nio månader 2015

  • Periodens omsättning uppgick till 71 456 T€ (70 401 T€),
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 1 692 T€ (1 595 T€)*
  • Periodens resultat uppgick till 1199 T€ (523 T€)*
  • Resultat per aktie 0,081 €
  • Eget kapital per aktie 0,449 €

* Föregående periods resultat är inte jämförbart eftersom det var det var den sista perioden i bokslutsperioden tidigare och innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen.

VD Kommentar

Transportvolymerna har under tredje kvartalet legat på samma nivå som föregående år. Kumulativt ligger vi ännu något under fjolårets nivå i och med att året inleddes väldigt lugnt.

Marknaden har fortsättningsvis präglats av kraftigare obalans i godsflödena mellan länderna än normalt. I Norden har exporten från Finland ökat medan importen från Skandinavien har minskat. På Baltiska marknaden har importen till Finland varit betydligt större än exporten. Exportindustrin i Finland har tagit mera fart men importerna hålls nere på grund av svag köpkraft i Finland. EU-sanktionerna mot Ryssland drabbar även den finska ekonomin, vilket syns i minskade volymer hos företag som idkat samarbete med Ryssland.

Sett till detta utmanande marknadsläge som ännu präglas av försiktighet kan resultatet för tredje kvartalet betraktas som positivt där vi lyckats förbättra resultatet i jämförelse mot fjolåret, delvis tack vare effekter från resultatförbättringsprogrammet. I resultatförbättringsprogrammet för 2015 har vi identifierat sju inbesparings-/effektiveringsområden som tillsammans uppgår till 0,65 M€.

Kumulativa resultatet för 9 månader uppvisar ett rörelseresultat på 1,69 M€, vilket är en förbättring jämfört med fjolåret. Beaktas bör dock att fjolårets 9 månader innehåller en bokslutsmånad med dithörande bokslutsposter som bl.a. koncernbidrag, samt att koncernstrukturen har ändrat.

Den genomförda listningsemissionen godkändes av styrelsen i början på Q3 och finns nu med i periodens siffror i balansräkningen. Emissionsbeloppet på dryga 2 M€ är ett välkommet tillskott till som stärker balansen och ger ännu bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.

I augusti inleddes strategiarbetet inför perioden 2016-2020 med uppgörande av huvudstrategi och vision 2020. Strategiarbetet fortsätter i november med koncernstrategi varefter affärsområdesstrategierna skall uppdateras och klargöras under november-december. Målsättningen är att styrelsen inom januari 2016 slutligen slår fast den uppdaterade strategin fram till 2020.

Hans Ahola

Verkställande Direktör

Verksamhet under perioden

Från början av september trädde ett historiskt stort kundavtal ikraft som uppgår till ca 50 M€ under tre år. Vi är mycket tacksamma för det förnyade förtroende vi fått efter ett mångårigt samarbete och de utökade mängderna utgör en stabil bottenplatta att bygga vidare på.

Under perioden har vi fått in en del nya affärer, vilka hjälper till att korrigera det allmänna lugna läget på marknaden.

Ahola Transport förnyar även fordonsflottan stegvist och har under perioden beslutat om investeringar i nya ekipage och transportutrustning. Genom mera ändamålsenlig utrustning uppnås bättre kvalitet och effektivitet.

Som tidigare nämnts har perioden varit utmanande på grund av obalanser i godsflödet mellan länderna vi verkar på. Detta medför också att det blir utmanande att ha bilarna i position där de behövs och på det sättet klara alla kundåtaganden. Eftersom kundfokus har hög prioritet på Ahola Transport har vi valt att gå in och stävja obalansen i marknaden via ökad löstrailertrafik. De här lösningarna, framtvingade av det rådande marknadsläget tär dock kortsiktigt på lönsamheten men vi litar på att det i längden lönar sig att säkerställa kundkvalitet.

Väsentliga händelser efter perioden

Ahola Transports 60-års jubileum firades i Finland i samband med transport- och logistikmässan i juni. För att även uppmärksamma detta på den svenska marknaden ordnades ett eget logistikseminarium i Stockholm den 12 november.

Huvudtema på jubileumsseminariet var logistikoptimering, hållbarhet och framtidens logistik och branschens främsta expertis fanns på plats som föreläsare inom respektive ämne.

Jubileumsåret till ära har man också velat förnya hemsidan och de nya websidorna publicerades 31 oktober på svenska, finska och engelska.

Den planerade fusionen av dotterbolaget Sundqvist Transport till Ahola Transport slutförs under det fjärde kvartalet. Fusionen har ingen betydande resultateffekt i och med att Sundqvist Transport är ett vilande bolag.

Utsikter för fjärde kvartalet

Marknadsläget och obalansen är fortfarande utmanande och hösten har hittills varit lugnare än väntat. Inför julen förväntas ökade mängder, speciellt inom import till Finland där konsumtionsvaror står för en betydande andel.

I rådande marknadsläge bedömer styrelsen att omsättningen kommer upp till fjolårsnivå och att resultat blir något högre eller i linje med fjolåret. Styrelsen går inte ut med ytterligare kvantifierad prognos för år 2015.

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 30.9.2015 till 2 917 t€ (1 751 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 6 290 t€( 8 432 t€).

Investeringar

Koncernens investeringar under kvartalet uppgår till 106 t€ (825 t€), av investeringar avser 34 t€ (825 t€) investeringar i materiella tillgångar och 72 t€ (0t€) investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar till 260 t€ (93 t€). Avskrivningarna påverkas av de företagsförvärv som genomfördes sista kvartalet 2014. Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 87 t€(2 t€). Avskrivningar på goodwill uppgår till 46 t€ (0t€). Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 127 T€ (91 t€).

Eget kapital och aktier

Per 30.9.2015 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 6 657 t€ (2 505 t€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (300 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 5 298 t€ (2 200t€). De i den slutförda emissionen inkomna medlen ingår i eget kapital per 30.9.2015.

Aktiekapitalet är per 30.9.2015 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda

Per den 30.9.2015 hade koncernen i medeltal 191 anställda.

Ägarstruktur

Efter den slutförda emissionen, innehar Ahola Group 89,95 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Insynspersoners innehav

Namn                                                                           Befattning                                                                  Aktier

Hans Ahola                                                                Verkställande direktör                                          0

Martti Vähäkangas                                                 Styrelseordförande                                                0

Anette Björkman                                                    Ledamot                                                                     0

Nils Ahola                                                                   Ledamot                                                                     0

Lars Ahola                                                                  Ledamot                                                                     0

Ida Saavalainen                                                        Ledamot                                                                     12 000

Rickard Snellman                                                     Controller                                                                   17 200

Stefan Kapténs                                                        CFO                                                                               2 000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Ahola Group per 30.9.2015.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger under 2016 ut ekonomisk information enligt följande:

Kvartalsrapport                           Q4 2015                                          19 februari

Årsredovisning                            2015                                                 25 mars

Kvartalsrapport                           Q1 2016                                          13 maj

Kvartalsrapport                           Q2 2016                                          15 augusti

Kvartalsrapport                           Q3 2016                                          15 november

Om oss

Vår vision är att vara ledande transportföretag när det gäller skapande av kundmervärde och effektivitet. Det är en ambitiös målsättning som vi enats om inom företaget, och som vi vill att kunderna också skall märka i alla kontakter med oss.

Dokument & länkar