Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-september 2001

Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-september 2001 · Nettoomsättningen ökade till 86 931 TSEK (78 920) · Rörelseresultatet förbättrades till 3 390 TSEK (70) · Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 1 757 TSEK (-1 761) Marknad och försäljning Nettoomsättningen ökade med 10% till 86 931 TSEK (78 920). Den ökade försäljningen kan i huvudsak hänföras till stycksaker och skopglass inom service-handeln. Den svenska totalmarknaden för glass minskade med ca 2% i volym under perioden januari-augusti 2001 jämfört mot föregående år. Åhus Glass försäljning minskade med ca 6% i volym under motsvarande period vilket medförde att volymandelarna totalt sett minskade något. Volymnedgången ligger helt inom produktgruppen Private Label och beror på att en olönsam produkt med stor volym avvecklats. Inom samtliga övriga produktgrupper stärktes vår position och både volym och volymandelar ökade trots en nedgång i marknaden. Till följd av den fördelaktigare produktmixen har den totala värdeandelen ökat. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 757 TSEK (-1 761), en resultat-förbättring med 3 518 TSEK jämfört mot föregående år. I resultatet för föregående år ingår en jämförelsestörande post för allokerade medel från SPP som reducerat föregående års personalkostnader och påverkat föregående års resultat positivt med 850 TSEK. Rensat för denna effekt uppgår resultatförbättringen till 4 368 TSEK. Tredje kvartalet Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 31% till 36 290 TSEK (27 623). Ökningen är i huvudsak hänförbar till försäljning av stycksaker och skopglass under juli och augusti. Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till 2 357 TSEK (-233), en resultatförbättring med 2 590 TSEK jämfört mot föregående år. Resultat-förbättringen beror huvudsakligen på ökad försäljning. Säsongsvariationer Bolagets försäljning är till sin natur mycket säsongsberoende. Därför är omsättningen låg under årets första och sista kvartal. Finansiering och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 534 TSEK (3 757). Investeringar påverkade kassaflödet netto med -2 373 TSEK (-3 265). Likvida medel inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediten uppgick den 30 september 2001 till 3 437 TSEK (4 963). Soliditeten uppgick till 25,4% (29,8). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto till 2 724 TSEK (3 145). Avskrivningarna uppgick till 4 597 TSEK (4 547). Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 82 (83). Antalet fast anställda den 30 september 2001 uppgick till 49 (52) personer. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2000 med undantag av att rekommendationerna RR 9, RR 11, RR 12, RR 18 och RR 20 har börjat tillämpas. Som en effekt av tillämpningen av RR 9 har uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisats i delårsrapporten. Jämförelsetalen för niomånadersperioden respektive helåret 2000 har räknats om. Rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 presenteras 22 februari 2002. Åhus den 26 oktober 2001 Åhus Glass AB (publ) Christer Losell VD Frågor besvaras av VD Christer Losell, telefon 044-28 97 01 eller 0708-14 38 29. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011025BIT01860/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011025BIT01860/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011025BIT01860/bit0002.xls Tabeller