Halvårsrapport januari - juni 2011

 (NGM: AIK B)

Första halvåret 2011:

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 38,9 MSEK (56,0).
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -4,6 MSEK (5,7).
 • Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -9,5 MSEK (2,6)
 • Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -6,9 MSEK (1,9).
 • Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,37 SEK (0,22).

 

Andra kvartalet 2011:

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24,7 MSEK (30,5).
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2,0 MSEK (3,7).
 • Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (1,9).
 • Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -0,7 MSEK (1,4).
 • Resultat efter skatt per aktie för kvartalet uppgick till -0,04 SEK (0,17) .
 • Bolaget uppdaterade den 28 juni en kontrollbalansräkning vilken uppvisade, efter att hänsyn tagits till bl a dolda värden, ett betryggande eget kapital.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Bolaget fick i andra halvan av juli in två offerter avseende ny hemmaarena fr o m säsongen 2013. Val av arena görs under senare delen av 2011 och beslutet kommer markant påverka Bolagets intäkts- och kostnadsmassa.  
 • Bolaget ingick den 8 augusti avtal av försäljning av Teteh Bangura till Bursaspor. Affären är den största som Bolaget gjort på spelarmarknaden.

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil.)

 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett.

 

Upplysningar om närstående

Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden.

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

 

Solna den 10 augusti 2011

AIK Fotboll AB (publ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Strömberg

ordförande

 

Mats Carlsson

styrelseledamot

 

Thomas Gravius styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Henze styrelseledamot

 

Per Hägerö

styrelseledamot

 

Johan Segui

styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronnie Smith, styrelseledamot

 

Annela Yderberg, verkställande direktör

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Annela Yderberg, verkställande direktör       070-431 12 62

Erik Saers, finanschef                                 070-431 12 11

AIK Fotboll AB (publ)          

Box 1257                              Telefon:          08-735 96 50

171 24 SOLNA                      Fax:               08-735 96 79

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget är regerande svenska mästare och spelar 2019 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.