Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma

AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 höll tisdagen den 14 mars 2017 årsstämma på Carlsberg Bar, Friends Arena, 169 56 Solna.

Följande beslut fattades av årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2016 fastställdes. De till årsstämman förfogande medel bestående av överkursfond om 3 000 000 kr, årets resultat om
    3 990 000 kronor och ansamlad förlust om totalt -6 427 849 kronor, totalt 562 151 kronor, överfördes i ny räkning. Någon utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnades inte.
  • Samtliga styrelseledamöter under räkenskapsåret och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Val till styrelse skedde i enlighet med förslag från nomineringskommittén, innebärande att antalet styrelseledamöter utökades till sju, att Per Bystedt omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande, att Ulf Björnemark, Faje Gani, Patrick Englund och Christian Snäcke omvaldes till styrelseledamöter samt att Anders Appell och Jesper Norberg nyvaldes till styrelseledamöter.
  • Beslutades att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.
  • Styrelsen bemyndigades att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med - men inte utan - företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådana nyemissioner skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman.För mer information, kontakta:
Mikael Ahlerup, VD AIK Fotboll AB
08 - 735 96 60, mikael.ahlerup@aik.se

 Håkan Strandlund, Ekonomichef AIK Fotboll AB
08 - 735 96 54, hakan.strandlund@aik.se

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar