Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2012

NGM: AIK B.

Följande beslut fattades av årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2011 fastställdes. Årets resultat om 10 310 281 kronor läggs till den ackumulerade förlusten om totalt -3 855 504 kronor som överförs i ny räkning.
  • Val i enlighet med nomineringskommitténs förslag till styrelse: omval av styrelseledamöterna Johan Strömberg, Mats Carlsson, Thomas Gravius, Rickard Henze, Per Hägerö, samt Ronnie Smith, respektive nyval av Lars Ekholmer till ordinarie styrelseledamot. Johan Strömberg omvaldes som styrelsens ordförande. Johan Segui lämnar styrelsen i och med årsstämman 14 mars 2012.
  • Omvaldes till revisor Bo Jonsson, samt valdes till revisor Annika Larsson i Anders Roos ställe, båda vid MAZARS SET Revisionsbyrå. Båda valdes för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter detta val.
  • Styrelsearvode skall ej utgå till styrelsens ledamöter och revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.
  • Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Annela Yderberg, VD AIK Fotboll AB

Tel nr: 08-735 96 62

Mobil: 070-431 12 62

E-post: annela.yderberg@aik.se

 

Thomas Edselius, Finanschef AIK Fotboll AB

Tel nr: 08-735 96 11

Mobil: 070-431 12 11

E-post: thomas.edselius@aik.se

 

Om AIK Fotboll AB: AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2012 i Allsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget är regerande svenska mästare och spelar 2019 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera