Kommuniké från extra bolagsstämma i Ainax AB (publ) den 1 juli 2004

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ainax AB (publ) den 1 juli 2004 På extra bolagsstämma i Ainax AB (publ) omvaldes idag ordinarie styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder (anställd som verkställande direktör i bolaget), Tuve Johannesson, Thierry Moulonguet, Lars Otterbeck och Clas Reuterskiöld samt nyvaldes Tor Marthin och Anders Rydin. Tor Marthin Tor Marthin (född 1944) är civilekonom och fram till pensioneringen i april 2004 ansvarig för kapitalförvaltningen och vice VD inom AMF Pension. Tor Marthin är styrelseledamot i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, Stockholm Institute for Financial Research och Stiftelsen för finansforskning. Anders Rydin Anders Rydin (född 1945) är civilekonom och tidigare vice VD och CFO i Skandinaviska Enskilda Banken AB. Anders Rydin har styrelseuppdrag i HHS Executive Education AB (styrelseordförande), Cardo AB, NCC AB, AP-Fastigheter AB, SEB Kort AB, Enskilda Securities AB, Enskilda Securities ASA Norge och Biotage AB. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet till 900 000 kronor att fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 275 000 kronor och 625 000 kronor fördelas lika mellan övriga styrelseledamöter (dock att styrelseledamot som är anställd av bolaget inte skall erhålla arvode). Bolagsstämman utsåg Tuve Johannesson till styrelsens ordförande. För mer information, vänligen kontakta: Mariana Burenstam Linder, VD, tel 08-611 8810, mobiltel 070-595 2250 Mats Löfgren, CFO, tel 0709-200 999 www.ainax.se Ainax Ainax AB innehar 27.320.838 A-aktier i Scania, motsvarande 24,8 procent av rösterna och 13,7 procent av kapitalet. Målet är att uppnå största möjliga värde för Ainax aktieägarna genom att realisera det övervärde som bedöms finnas i en samlad kontrollpost i Scania. Antalet Ainax-aktier motsvarar bolagets innehav av A-aktier i Scania, vilket ger en transparent grund för värderingen av bolaget. Med medel avsatta för den löpande verksamheten och en kostnadseffektiv organisation är avsikten att vidareutdela hela utdelningen från innehavet till aktieägarna. Om försäljning inte har skett den 1 maj 2008 kommer tillgångarna att skiftas ut till aktieägarna. Ainax-aktien handlas på Nya Marknaden sedan den 8 juni 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT21270/wkr0001.pdf

Dokument & länkar