Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det fjärde kvartalet 2017

Kvartalet 1 oktober - 31 december Perioden 17 februari - 31 december
  • §  Nettoomsättning
626,9 Mkr 1 473,7 Mkr
  • §  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
92,4 Mkr 106,3 Mkr
  • §  Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
83,2 Mkr 76,9 Mkr
  • §  Resultat efter skatt
56,4 Mkr 17,2 Mkr

VD har ordet

Den 17 februari 2017 bildades bolaget Akademibokhandeln Holding AB och i mars förvärvade bolaget koncernen Akademibokhandelsgruppen AB. Denna kvartalsrapport redogör för den finansiella utvecklingen i kvartalet oktober-december och för utvecklingen i verksamheten från att bolaget bildades och sedermera förvärvade verksamheten i Akademibokhandelsgruppen. Detta innebär att den finansiella utvecklingen i denna delårsrapport endast avser utvecklingen under perioden från 17 februari 2017 till utgången av december, där Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag inkluderats från den 1 mars.

Den 3 juli förvärvade Volati AB (publ) tillsammans med ledningen samtliga aktier i bolaget.

Bolagets utveckling under fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och kvartalet stod för 35 % av årsförsäljningen.

Bolaget ökade sin marknadsandel något på marknaden för fysiska böcker, som totalt sett var oförändrad 2017 med en fortsatt kanalförskjutning från fysisk bokhandel och dagligvaruhandel mot näthandeln. Tack vare god tillväxt för abonnemangstjänster för digitala böcker växte den totala bokmarknaden helåret 2017 jämfört med 2016.

Finansiell utveckling koncernen

För kvartalet oktober-december uppgick nettoomsättningen för koncernen till 626,9 Mkr och rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 83,2 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 56,4 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179,4 Mkr för fjärde kvartalet.

För perioden 17 februari till 31 december uppgick nettoomsättningen för koncernen till 1 474 Mkr och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 76,9 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 17,2 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,3 Mkr.  

Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 277,7 Mkr. Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 584 Mkr.

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år

För att belysa bolagets utveckling året 2017, samt möjliggöra en jämförelse med motsvarande period föregående år, kommenteras här bolagets utveckling proforma. 

För kvartalet oktober-december uppgick nettoomsättningen för koncernen till 626,9 Mkr (627,2 Mkr). Omsättningen var i nivå med föregående år men med en förskjutning mot e-handel. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 83,2 Mkr (92,0 Mkr). Det lägre resultatet förklaras främst av högre kostnader för marknadsföring och affärsutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till 56,4 Mkr (79,7 Mkr). De finansiella kostnaderna har ökat med cirka 6,7 Mkr i ränta per kvartal i och med upptagandet av en företagsobligation.

För perioden 1 januari till 31 december uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 1781,5 Mkr (1 804 Mkr). Omsättningen sjönk under det första kvartalet till följd av att koncernen inte längre hanterar inköp av böcker för Coops räkning. Exklusive Coop är koncerns omsättning i nivå med föregående år. Rörelseresultatet proforma uppgick till 77,3 Mkr (94,9 Mkr). I rörelseresultatet för året ingår en engångsåterbäring från pensionsbolag om 12,5 mkr. Det lägre underliggande resultatet förklaras framförallt av högre fasta kostnader till följd av en utökad satsning på marknadsföring och affärsutveckling.

Väsentliga händelser under perioden

Den 13 november tillkännagav bolaget en inbjudan till alla Obligationsinnehavare att återköpa vissa eller alla av Obligationsinnehavarnas Obligationer för kontanta medel. Det återköpta beloppet blev slutligen 192 Mkr och det utestående nominella beloppet som inte innehas av Akademibokhandeln eller av Akademibokhandeln närstående bolag uppgår till 308 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 31 januari informerade bolaget genom en pressrelease om att dotterbolaget Bokus i vår går in på den växande streamingmarknaden för ljudböcker genom lansering av en ny abonnemangstjänst.

Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké 2017                        22 februari 2018
  • Delårsrapport januari-mars 2018             9 maj 2018
  • Delårsrapport januari-juni 2017               17 augusti 2018
  • Delårsrapport januari-september 2017    6 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018                        21 februari 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Stockholm den 21 februari 2018

Mårten Andersson          Mattias Björk                  Patrik Wahlén

Styrelseordförande         Styrelseledamot             Styrelseledamot

Peter Killberg                  Stefan Sjöstrand             Maria Hamrefors

Styrelseledamot              Styrelseledamot             Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandelsgruppen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 feb 2018 kl. 07.45 CET.

För mer information, kontakta:

Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05

Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05

Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Om oss

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen. Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se

Prenumerera

Dokument & länkar