Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari – 31 mars 2017
  • §  Nettoomsättning
436,5 Mkr 127,6 Mkr
  • §  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
 -1,8 Mkr -8,8 Mkr
  • §  Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
-11,3 Mkr -11,6 Mkr
  • §  Resultat efter skatt 
-16,3 Mkr -13,7 Mkr

VD har ordet

Den 17 februari 2017 bildades bolaget Akademibokhandeln Holding AB och i mars samma år förvärvade bolaget koncernen Akademibokhandelsgruppen AB. Denna kvartalsrapport redogör för den finansiella utvecklingen under kvartalet januari – mars 2018, vilken jämförs med föregående år från tidpunkten då bolaget bildades och förvärvade verksamheten i Akademibok-handelsgruppen, d.v.s. den 17 februari till 31 mars 2017.

Under kvartalet fortsatte on-linekanalen och de digitala formaten att växa på bokmarknaden på bekostnad av övriga kanaler. 

Finansiell utveckling koncernen

För kvartalet januari-mars uppgick nettoomsättningen för koncernen till 436,5 Mkr och rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -11,3 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111,7 Mkr för det första kvartalet.

Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 261,4 Mkr. Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 564 Mkr.

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år

För att belysa bolagets utveckling för första kvartalet 2018 samt möjliggöra en jämförelse med motsvarande period föregående år, kommenteras här bolagets utveckling proforma. 

Omsättningen ökade marginellt från föregående år med en förskjutning mot e-handel. För kvartalet uppgick nettoomsättningen för koncernen till 436,5 Mkr (435,4 Mkr). Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -11,3 Mkr (-11,2 Mkr). 

Förskjutningen mot e-handeln påverkade marginalen, vilket kompenserades av lägre omkostnader varför resultatet för första kvartalet sammantaget var i nivå med föregående år. 

Väsentliga händelser under perioden

Den 10 mars amorterade bolaget 25 Mkr på företagsobligationen till en premie om 750 tkr.

Den 22 mars lanserades den nya tjänsten Bokus Play. Bolaget gick därmed in på den växande streaming-marknaden för ljudböcker med ett flexibelt, prisvärt och enkelt abonnemang för alla som lyssnar på ljudböcker.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 16 april 2018 utsågs Maria Edsman till Verkställande Direktör och ersatte då Maria Hamrefors som valt att lämna sin operativa roll. Maria Edsman var tidigare försäljningschef i Akademibokhandeln.

Finansiell kalender

  • Delårsrapport januari-juni 2018                          17 augusti 2018
  • Delårsrapport januari-september 2018               6 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018                                  21 februari 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Stockholm den 9 maj 2018

Mårten Andersson               Mattias Björk                      Patrik Wahlén

Styrelseordförande              Styrelseledamot                 Styrelseledamot

Peter Killberg                      Stefan Sjöstrand                 Maria Edsman

Styrelseledamot                  Styrelseledamot                  Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandelsgruppen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.45 CET.

För mer information, kontakta:

Maria Edsman, VD, 076-888 26 10

Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

För mer information, kontakta:

Maria Edsman, VD, 076-888 26 10

Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Om oss

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen. Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se

Prenumerera

Dokument & länkar