Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det tredje kvartalet 2017

Kvartalet
juli – september 2017
Perioden
17 februari – september 2017
  • Nettoomsättningen
402,4 Mkr 846,7 Mkr
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar  
20,8 Mkr 13,9 Mkr
  • Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
11,9 Mkr -6,3 Mkr
  • Resultat efter skatt
2,3 Mkr -39,2 Mkr

VD har ordet
Akademibokhandeln Holding AB (publ) bildades den 17 februari 2017 och förvärvade i mars Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag.

Denna kvartalsrapport redogör för den finansiella utvecklingen i kvartalet juli-september och för utvecklingen i verksamheten från att bolaget bildades och sedermera förvärvade verksamheten i Akademibokhandelsgruppen. Detta innebär att den finansiella utvecklingen i denna delårsrapport endast avser utvecklingen under perioden från 17 februari 2017 till utgången av september, där Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag inkluderats från den 1 mars.

Bolagets utveckling under tredje kvartalet följde branschens säsongsvariationer. Bokmarknaden var dock svagare än väntat med en fortsatt förskjutning mot e-handel, medan koncernens försäljning av övrigt sortiment såsom anteckning, pennor, kalendrar, m.m., som är viktig i samband med skolstart, ökade något.

Den 3 juli förvärvade Volati AB (publ) tillsammans med ledningen samtliga aktier i bolaget.

Finansiell utveckling koncernen
För kvartalet juli-september uppgick nettoomsättningen för koncernen till 402,4 Mkr och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 11,9 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 Mkr.

För perioden 17 februari till 30 september uppgick nettoomsättningen för koncernen till 846,7 Mkr och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -6,3 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -39,2 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -113,0 Mkr. Med anledning av att bolaget förvärvades av Volati AB (publ) under det andra kvartalet gjorde bolaget en bedömning av möjligheterna att utnyttja de skattemässiga underskotten som vid utgången av det första kvartalet uppgick till 127,8 Mkr och hade ett bedömt värde om 18,6 Mkr. Bedömningen gjordes att det finns en risk att ägarförändringen inneburit att bolaget inte kan utnyttja de skattemässiga underskotten varför dessa under det andra kvartalet skrevs ned till 0 Mkr i värde. Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 221,3 Mkr. Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 521,5 Mkr.

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år
För att belysa bolagets utveckling under de tre första kvartalen 2017, samt möjliggöra en jämförelse med motsvarande period föregående år, kommenteras här bolagets utveckling proforma. 

För kvartalet juli-september uppgick nettoomsättningen för koncernen till 402,4 Mkr (409,0 Mkr). Omsättningen sjönk något under tredje kvartalet, främst p.g.a. lägre bokförsäljning till bl.a. studenter.  Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 11,9 Mkr (18,9 Mkr). Det lägre resultatet förklaras främst av högre kostnader för marknadsföring och affärsutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr (18,8 Mkr). De finansiella kostnaderna har ökat med cirka 7,5 Mkr i ränta per kvartal i och med upptagandet av företagsobligation.

För perioden 1 januari till 30 september uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 1 155 Mkr (1 177 Mkr). Omsättningen sjönk under det första kvartalet till följd av att koncernen inte längre hanterar inköp av böcker för Coops räkning. Exklusive Coop är koncerns omsättning i nivå med föregående år. Rörelseresultatet proforma uppgick till -5,8 Mkr (2,9 Mkr). I rörelseresultatet för året ingår en engångsåterbäring från pensionsbolag om 12,5 mkr. Det lägre underliggande resultatet förklaras framförallt av högre fasta kostnader till följd av en utökad satsning på marknadsföring och affärsutveckling.

Väsentliga händelser under perioden
Volati AB (publ) (95,04 %) har tillsammans med bolagets ledning (4,96 %) genom dotterbolaget Volati Bok AB den 3 juli 2017 förvärvat samtliga aktier i bolaget. I samband med Volati AB (publ) förvärv löstes aktieägarlånet till de tidigare ägarna om 50 mkr och avtal om en ny checkkredit om 75 Mkr ingicks med bolagets bank.

Transaktioner med närstående
Förvärvet av Akademibokhandelsgruppen AB skedde från Akademibokhandeln Holding AB:s aktieägare.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga särskilda händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Finansiell kalender
Med anledning av att bolaget har förvärvats av Volati AB (publ) har datumen för delårsrapporterna justerats för att överensstämma med Volati ABs rapporteringsdatum.

  • Bokslutskommuniké 2017 
22 februari 2018
  • Delårsrapport januari–­mars 2018
9 maj 2018    
  • Delårsrapport januari–juni 2018  
17 augusti 2018
  • Delårsrapport januari–september 2018
6 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 
21 februari 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören
Stockholm den 9 november 2017

Mårten Andersson Mattias Björk      Patrik Wahlén
Styrelseordförande         Styrelseledamot          Styrelseledamot


Peter Killberg      Stefan Sjöstrand Maria Hamrefors
Styrelseledamot             Styrelseledamot            Verkställande direktör

 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 07:45 CET.

 
För mer information, kontakta:

Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05
Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen.
Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se

Taggar:

Om oss

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen. Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se

Prenumerera

Dokument & länkar