Slutligt resultat av skriftliga förfarandet kring förtida återköp av obligationslån i Akademibokhandeln

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERANDE ELLER DISTRIBUERANDE AV DETTA MEDDELANDE ÄR OLAGLIGT. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE INNEHÅLLER INTE NÅGOT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGOT AV HÄRI BESKRIVNA VÄRDEPAPPER.

Akademibokhandeln Holding AB (publ) (“Akademibokhandeln” eller “Emittenten”), ett dotterbolag till Volati AB (publ), meddelar idag att det skriftliga förfarandet, det s.k. ”Written Procedure”, som initierades den 13 november 2017 med avseende att godkänna vissa ändringar i obligationsvillkoren för Emittentens seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall 2021 (ISIN: SE0009690084) (”Obligationerna”), har avslutats.

Majoritetskravet uppfylldes inte och Obligationerna kommer därför att förbli utestående enligt obligationsvillkoren för Obligationerna. Under återköpserbjudandet uppgick det återköpta beloppet till 192 Mkr och det utestående nominella beloppet som inte innehas av Akademibokhandeln eller av Akademibokhandeln närstående bolag uppgår till 308Mkr.

Vidare, meddelar Akademibokhanden sitt intresse av att köpa Obligationer, i marknaden eller på något annat sätt, till ett initialt pris inte högre än 106,80 procent av det nominella beloppet för varje Obligation (utöver upplupen och obetald ränta). Återköpsbeloppet som inkluderas i Akademibokhandelns återköpsintresse är avsedd att justeras linjärt till 103,00 procent fram till den 10 mars 2019. Det beskrivna återköpsintresset ska inte utgöra ett återköpserbjudande av Obligationerna och samtliga beslut om att återköpa Obligationer ska alltid vara i eget godtycke från Akademibokhandeln.   
 
Bookrunners och Solicitation Agents:

Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / E-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): Tel: +46 85 06 23061 / E-mail: sebliabilitymanagement@seb.se 

Volati

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se  
Mattias Björk, CFO Volati AB, +46 70-610 80 89, mattias.bjork@volati.se  

Akademibokhandeln

Maria Hamrefors, VD, Akademibokhandelsgruppen
+46 10 - 744 10 55, maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

Denna information är information som Akademibokhandeln Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning). Denna information lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktperson ovan, den 8 december 2017, 08:00 CET.

Taggar:

Om oss

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen. Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se

Prenumerera

Dokument & länkar