Bättre samverkan nödvändigt i arbetet med ensamkommande barn

Ökad tillgång till traumabehandling och bättre samverkan mellan olika aktörer i arbetet för ensamkommande barn. Det är några av förslagen för ett bättre mottagande av nyanlända i en enkät med Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Örebro län.

Akademikerförbundet SSR har genomfört en rikstäckande enkät med medlemmar som på olika sätt arbetar med migrationsprocessen. Majoriteten av dem som svarat i Örebro län är anställda i kommunerna, framför allt inom socialtjänsten. I enkäten pekar medlemmarna ut problem, men ger också förslag på lösningar.

– Våra medlemmar har ett mycket starkt engagemang för de här frågorna. De är proffs på mottagandet av nyanlända och finns i alla delar av migrationsprocessen. Nu är det viktigt att vi lyssnar på och tar del av deras erfarenheter, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Under hösten har antalet vuxna asylsökande och ensamkommande barn som söker sig till Sverige ökat kraftigt och därmed växer också behovet av en bättre fungerade mottagningsprocess.

– I ett läge med den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget är det självklart för oss att slå vakt om en generös och öppen flyktingpolitik. Men vi måste också med gemensamma krafter arbeta för ett bättre mottagande, snabbare etablering på arbetsmarknaden och framför allt att barnen får en socialt trygg situation, säger Heike Erkers.

Precis som på riksnivå ser Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Örebro län problem när det gäller bland annat etableringen på arbetsmarknaden, det psykosociala stödet till nyanlända och omsorgsansvaret för ensamkommande barn.

Det finns en utbredd oro bland medlemmarna i regionen över att ensamkommande barn anvisas till personer som de har svag eller oklar anknytning till och svårigheterna att hinna kontrollera förhållandena i hemmen där barnen har placerats. 

En bättre samverkan mellan god man, socialtjänst, HVB-/familjehem, hälso- och sjukvård samt skola lyfts fram som ett av de viktigaste förslagen för ett bättre mottagande.

Fakta:

Enkäten genomfördes 10 mars - 13 april 2015 och är ställd till medlemmar i alla delar av migrationsprocessen. De finns bland annat inom socialtjänsten, på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket samt i skolan och i primärvården.

2 863 medlemmar svarade, svarsfrekvensen var 53 procent. I Örebro län deltog 100 medlemmar.

Rapporten med enkätresultatet för Örebro län bifogas.

Heike Erkers, förbundsordförande 070-622 39 78

Ursula Berge, samhällspolitisk chef 070-622 96 05

Margareta Bosved, kommunikationschef 070-777 66 66

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 66 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar