Skolkuratorslyftet – satsningen som kom av sig

När skollagen ändrades 2011 var ett av syftena att förstärka elevhälsan. Regeringen avsatte 650 miljoner kronor, en summa som uppskattningsvis skulle räcka till 1 000 nya skolkurators- och skolskötersketjänster, fram till år 2015. Men enligt Sveriges Kommuner och Landsting har satsningen bara gett 79 nya skolsköterske- och 123 nya skolkuratorstjänster sedan 2008.

– Det är fullkomligt oacceptabelt. Istället för att rekrytera fler skolkuratorer har kommunerna, för att ge sken av att leva upp till skollagens nya krav, ställt om så att de befintliga skolkuratorerna ansvarar för fler elever. Större elevunderlag motverkar skolkuratorernas möjligheter att arbeta förebyggande och det var naturligtvis inte den effekten lagstiftaren avsåg när lagen skärptes, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Enligt en undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit Novus utföra mår svenska skolbarn sämre än tidigare. Nio av tio skolkuratorer uppger att deras arbete är helt eller delvis akutstyrt. Bara tre av tio kan ägna sig åt förebyggande arbete. Var tredje skolkurator anser sig inte kunna leva upp till skollagen.

Tidiga sociala insatser i skolan ökar möjligheten för utsatta barn att tillgodogöra sig undervisning. De ger bättre studiemiljö för alla elever och skapar mer utrymme för lärarna att ägna sin kraft och energi åt det pedagogiska arbetet, säger Heike Erkers.

När begreppet elevhälsa infördes i skollagen 2011 skärptes samhällets ansvar och ambitionsnivå för hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till kurator.

– Vi kräver att regeringen ser över vilka insatser som kan stärka kommunernas arbete mot psykisk ohälsa i skolorna. Regeringen måste förbättra kontrollen och påtryckningsmedlen mot de kommuner som inte tar skollagen på allvar, säger Heike Erkers.

– Vi kräver att kommunerna utarbetar åtgärdsplaner för att säkerställa elevernas lagstadgade rätt till skolkuratorsstöd. I åtgärdsplanen ska det finnas en nulägesbeskrivning där befintligt antal skolkuratorer, elever och varje kurators elevunderlag framgår. I planen ska det också framgå på vilket sätt kommunen ska uppfylla lagens krav. Målet ska vara minst en skolkurator på varje skola, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Heike Erkers, förbundsordförande, tel 070-622 39 78                                                                      
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, tel 0703-66 76 73

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Henrik Alfredsson, pressekreterare, mobil 0727-17 44 06, e-post henrik.alfredsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera