Akademiska Hus miljöcertifierat enligt ISO 14001

Fastighetsbolaget Akademiska Hus har idag erhållit ett gemensamt miljöcertifikat enligt standard ISO 14001 för hela koncernens verksamhet. Certifikatet är ett formellt kvitto på att koncernen uppfyller de miljökrav som ställs från omvärlden.

- Våra kunder ska känna sig trygga med att Akademiska Hus alltid tar största möjliga miljöhänsyn, kommenterar Akademiska Hus vd, Joakim Ollén. För oss är det självklart att väga in miljöpåverkan vid val mellan olika material, produkter och tjänster så att vi bygger och förvaltar fastigheter på ett miljöanpassat och resurssparande sätt. Under de senaste åren har Akademiska Hus förberett miljöcertifieringen genom ett flertal miljöutredningar inom koncernens bolag. Fastigheterna har miljöinventerats för att kartlägga miljöstatus. Alla medarbetare har fått en grundläggande miljöutbildning och koncernen har infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Akademiska Hus antog första utgåvan av sin miljöpolicy redan 1996. Den omfattar fyra av koncernledningen prioriterade områden, så kallade betydande miljöaspekter: energihushållning, materialhushållning, utfasning av farliga ämnen samt säkerställande av god innemiljö. Koncernen har också satt upp klara miljömål som mäts kontinuerligt. I årsredovisningen finns en miljöredovisning som visar uppsatta miljömål, bland annat att minska andelen köpt energi med 10 procent till år 2010 och 30 procent till år 2025 (jämfört med år 2000).

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Prenumerera

Dokument & länkar