Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

• Hyresintäkterna uppgick till 2 285 Mkr (2 262). Vakansgraden uppgick till 3,5 procent (4,1). I värde utgör vakanserna 2,3 procent (2,5).

• Resultatet före skatt för perioden uppgår till 1 217 Mkr (1 419). Det lägre resultatet beror främst på ett försämrat finansnetto och ett antal ombyggnationsprojekt som har ökat kostnaderna och påverkat fastighetsvärderingen.

• Periodens resultat blev 891 Mkr (1 020).

• Under första halvåret har försäljningar av fastigheter skett till ett värde av drygt 380 Mkr. Investeringar i om- och nybyggnader har uppgått till cirka 730 Mkr.

• Direktavkastningen på helårsbasis beräknas uppgå till 5,9 procent (6,0).

Vd Thomas Norell kommenterar:

– Ränteutvecklingen och en ökad andel ombyggnadsprojekt har lett till ett resultat som är något lägre än motsvarande period 2006. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark, även om det finns tydliga tecken på uppbromsning och återkommande varningar för att en nedgång står i farstun. Avgörande är ränteutvecklingen, avkastningen på alternativa placeringar och tron på hyresmarknadens utveckling.

– Den starka byggkonjunkturen innebär kapacitetsproblem. Hittills har detta haft en mindre påverkan på Akademiska Hus pågående projekt.

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Dokument & länkar