Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

•Hyresintäkterna uppgick till 3 428 Mkr (3 369). Vakansgraden uppgick till 3,2 procent (3,7). I värde utgör vakanserna 2,2 procent (2,6).

•Resultatet före skatt för perioden uppgår till 1 961 Mkr (2 049). Det lägre resultatet beror främst på ett försämrat finansnetto samt att ett antal ombyggnationsprojekt som ökar kostnaderna påbörjats.

•Periodens resultat blev 1 429 Mkr (1 475).

•Under perioden har försäljningar av fastigheter skett till ett värde av drygt 380 Mkr. Investeringar i om- och nybyggnader har uppgått till ca 1 110 Mkr.

•Direktavkastningen på helårsbasis uppgår till 6,0 procent (6,0).

Vd Thomas Norell kommenterar:
– Ränteuppgången under 2007 har medfört ett något lägre resultat än för motsvarande period 2006. Andelen ombyggnadsprojekt har ökat och medfört något högre underhållsinsatser. Utfallet av de tre första kvartalen motsvarar i övrigt helt förväntningarna och ligger väl i paritet med motsvarande period föregående år.

– Akademiska Hus projektvolym är fortfarande betydande, vilket återspeglas i nettoinvesteringar i fastigheter till och med tredje kvartalet som uppgår till 723 Mkr. Bland de större driftsättningarna under perioden hör Naturvårdsverkets lokaler i Tre Vapen i Stockholm och en ny idrottshall på Campus Valla i Linköping.

– De största pågående nybyggnadsprojekten är Karolinska Institutet Science Park i Solna, Hus 21 för Karlstads universitet och Pedagogikum för Uppsala Universitet. Beräknad projektkostnad för dessa tre projekt uppgår drygt 1,3 Mdr och långa hyresavtal har tecknats för lokalerna.

Rapporten i sin helhet finns att läsa och ladda ner på www.akademiskahus.se

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Prenumerera

Dokument & länkar