Beslut vid årsstämma

Vid årsstämma i Akelius Residential Property AB, den 14 april 2015 beslöt stämman;

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och att vinstutdelning skall lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt kan ett belopp om högst 500 000 000 kronor utdelas. Utdelning per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar för preferensaktier beslutades den 5 maj 2015, den 5 augusti 2015, den 5 november 2015 respektive den 5 februari 2016.

att utdelning inte lämnas på bolagets stamaktier.

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt nedan, ska ge rätt till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien registrerats hos Bolagsverket.

att omvälja styrelsen Leif Norburg, ordförande, Pål Ahlsén, Michael Brusberg, Anders Janson, Staffan Jufors och Igor Rogulj till styrelseledamöter, samt Roger Akelius till suppleant.

att styrelsens arvoden skall uppgå till sammanlagt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor skall utgöra arvode för styrelseordföranden och 250 000 kronor för respektive styrelseledamot. Arvode utgår inte till ledamöter anställda i koncernen. Vidare beslutades att revisorernas arvoden skall utgå enligt godkänd räkning.

att anta av ny bolagsordning innebärande ändring avseende nedan angivna punkter:

§ 2.    Ändring av bolagets säte till Stockholms kommun.

§ 4.    Ändring innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 1 080 000 000 kronor och högst 4 320 000 000 kronor.

§ 5.    Ändring av antalet aktier innebärande att antalet aktier skall vara lägst 1 800 000 000 aktier och högst 7 200 000 000 aktier.

Ändring avseende antal preferensaktier som kan ges ut till ett antal om högst 30 000 000.

§ 8.    Ändring avseende kallelse innebärande att kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§10. Ändring avseende på årsstämman förekommande ärenden punkten 9 innebärande förtydligande av att i förekommande fall skall val av revisorer samt revisorssuppleanter eller registrerade revisorsbolag ske.

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2016, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 12 225 000 preferensaktier.

att godkänna överlåtelse av bolagets dotterbolag Akelius Spar AB (publ) org.nr. 556618-8123 till bolagets moderbolag Akelius Apartments Ltd på marknadsmässiga villkor.

Danderyd, 15 april 2015

Pål Ahlsén

VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076-807 97 02

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar