Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 april 2017, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden (högst två) till bolaget senast den 7 april 2017.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid anmälan.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida https://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 5 april 2017 begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnade.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

8. Beslut:

    a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

    c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag.

11. Beslut om nyemission av stamaktier.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.

13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Årsstämman föreslås utse advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås den 5 maj 2017, den 4 augusti 2017, den 3 november 2017 och den 5 februari 2018. Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017, den 9 augusti 2017, den 8 november 2017 och den 8 februari 2018.

Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 2,75 kronor per stamaktie. Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp om 8 059 615 850 kronor. Utdelningen är villkorad av att stamaktieägarna tecknar samtliga aktier i förslagen nyemission i enlighet med punkt 11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelningen på stamaktierna.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan, högst 6 000 000 nya preferensaktier, ska ge rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 9 – Fastställande av arvode

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor (år 2016: 500 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera (år 2016: 300 000 kronor). Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av styrelseordförande samt val av revisor

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Leif Norburg, Pål Ahlsén och Igor Rogulj till styrelseledamöter samt välja Anders Lindskog och Lars Åhrman till styrelseledamöter.

Det föreslås att Leif Norburg ska omväljas till styrelsens ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 80 886 000 kronor genom nyemission av 134 810 000 stamaktier. Som avstämningsdag föreslås den 20 april 2017 och teckning av aktierna ska ske under perioden den 21 april – 5 maj 2017. De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 74,6 kronor per aktie. De befintliga stamaktiernas kvotvärde uppgår till 0,6 kronor. Överkursen 9 975 940 000 kronor ska överföras till bolagets överkursfond. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Betalning får ske genom kvittning av fordran hos bolaget. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Nyemission är villkorad av att utdelning på stamaktierna sker i enlighet med punkt 8. Ägarna till samtliga stamaktier har förbundit sig att teckna samtliga aktier i nyemissionen.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 6 000 000 preferensaktier.

Övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3 A, Danderyd och på bolagets hemsida under adressen https://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2017

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar