Årsredovisning 2012

Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2012 har idag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten gjort förbättringar av redan tidigare goda resultat och en god måluppfyllelse för det gångna året. 

Den genomsnittliga tiden för att hantera ärenden har kortats tio dagar, från 108 till 98 dagar och andelen ännu inte avgjorda brottsmisstankar har minskat till att omfatta endast 3,7 procent av samtliga inkomna under året. 

Under 2012 påbörjades flera stora utvecklingssatsningar. Till exempel inleddes en försöksverksamhet med en koncentration av hanteringen av samtliga trafikärenden till två orter. Dessutom hanteras en majoritet av mängdbrottsärendena i Stockholms län på en av de fem allmänna kamrarna i länet. Intrycken hittills pekar på att försöksverksamheten fungerar bra.

Myndighetens arbetsmiljöenkät för 2012 visar också att medarbetarna till stor del är nöjda med sin arbetssituation. Detta är av stor vikt för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom myndigheten.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera