Åtal vid Vänersborgs tingsrätt för grova bedrägerier

Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora delar av världen. 

- Genomgående har den tilltalade försökt vilseleda personer eller organisationer att föra över pengar till honom eller någon annan i hans ställe. En förutsättning för det har varit en mycket stor datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former, säger vice kammarchef Sune Johansson vid åklagarkammaren i Uddevalla.

Det har bland annat handlat om:

  • Omfattande hantering av kontokortsuppgifter som man kommit åt på ett olovligt sätt samt inköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter.
  • Omfattande företagsbedrägerier där företag har förmåtts att felaktigt betala för fakturor till konto som disponerats av den tilltalade eller konto som han haft tillgång till. På ett hittills okänt sätt har brotten varit möjliga genom att den elektroniska kommunikationen mellan företag påverkats.
  • Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrev menas att med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och mobiltelefonnummer.
  • Omfattande användning av falska passhandlingar (brukande av falsk urkund) i syfte att inte avslöja sin rätta identitet bland annat i samband med penningtransaktioner av stora summor.

I åtalet yrkas att ca 2,2 miljoner kronor ska förverkas. Pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet som inte har kunnat knytas till någon särskild målsägande.

Förundersökningen omfattar ca 35 000 sidor, bland annat 1,8 miljoner e-postadresser och ca 15 000 kontokortsuppgifter.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera