Rapporter presenterade för justitieministern

Riksåklagare Anders Perklev och rikspolischef Bengt Svensson har i dag presenterat resultatet av två regeringsuppdrag. 

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen överlämnade den 28 mars 2013 två rapporter till regeringen: Analys av resultatet för verksamheten utredning och lagföring ("resultatprojektet") och Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten ("kvalitetsprojektet"). Rapporterna har i dag också presenterats för justitieminister Beatrice Ask.

Resultatprojektet har för elva brottskategorier utgått från befintlig verksamhetsstatistik och analyser. Här redovisas ärendeflöden, analyser över resultatutvecklingen, geografiska skillnader och vissa viktiga framgångsfaktorer, från anmälan till slutligt beslut. En av slutsatserna är att en total brottsuppklaring av flera skäl inte är möjlig. Antalet uppklarade brott bedöms kunna öka, men det finns inga åtgärder som är generella för samtliga brottstyper som skulle kunna bidra till en ökad brottsuppklaring.

Kvalitetsprojektet har i sju brottskategorier granskat förundersökningar som lagts ned eller som inte inletts med beslutsgrunder som haft med bevisläget att göra. Till grund för slutsatserna i projektet ligger sju självständiga tillsynsrapporter. Granskningen visar att kvaliteten inom fem av sju brottskategorier är tillfredsställande, och att det inom de två övriga områdena finns förbättringsmöjligheter.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera