Samverkansrådet mot terrorism har sammanträtt med anledning av dådet på Drottninggatan

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har haft ett extrainsatt möte idag med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april 2017

Syftet med mötet var att föredra lägesbild och uppdatera varandra om vidtagna åtgärder med anledning av dådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Myndigheterna konstaterade att de övningar som ägt rum mellan myndigheterna inom Samverkansrådet mot terrorism har gett resultat och att samverkan har fungerat mycket väl på alla nivåer.

Fakta: Samverkansrådet mot terrorism

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism är ett strategiskt samverkansforum mellan fjorton myndigheter som leds och sammankallas av Säkerhetspolischefen Anders Thornberg. Arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet består av myndighetschefer från de fjorton olika myndigheterna och har till uppgift att årligen inrikta arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism. Rådet fattade i februari 2017 beslut om att inriktningen för 2017-2018 ska vara hantering av konsekvenserna av ett terroristattentat. Arbetet bedrivs i en samordningsgrupp och flera arbetsgrupper.

Samverkansrådet mot terrorism består av följande fjorton myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten

 • Försvarets radioanstalt

 • Försvarsmakten

 • Kriminalvården

 • Kustbevakningen

 • Migrationsverket

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Polismyndigheten

 • Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Säkerhetspolisen

 • Totalförsvarets forskningsinstitut

 • Transporstyrelsen

 • Tullverket

 • Åklagarmyndigheten

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera