God vinst och lönsam tillväxt

God vinst och lönsam tillväxt · Nöjdare kunder · Högre marknadsandelar · 15 000 nya kunder · God vinstutveckling · Sparande* 13 702,7 Mmk, · Finansnettot 443 Mmk, +32 +9 % % · Hushållens sparande** · Kostnaderna totalt 347 10 515 Mmk, +6 % Mmk, +19 % · Utlåningen 11 288 Mmk, · Rörelsevinsten 251 Mmk, +13% +93 % · Intäkterna totalt 749 · Räntabiliteten (ROE) 24,0 Mmk,+35 % % (16,5 %/99) * Inlåning plus fondsparande i ** Privatkundernas inlåning plus Aktiakoncernen fondsparande i Aktiakoncernen Aktiakoncernens rörelsevinst för år 2000 ökade med hela 93 procent jämfört med året innan. Den främsta orsaken är den lönsamma utvecklingen av koncernens kärnverksamhet som resulterade i ökade volymer och större provisionsintäkter. Därtill hade de större inlåningsmarginalerna som en följd av en högre marknadsräntenivå en positiv resultatpåverkan. Volymtillväxten både för sparandet och utlåningen var fortsatt god trots oron på aktiemarknaden och räntehöjningarna. Till exempel fondkapitalet under förvaltning växte med över 43 procent och marknadsandelen steg från 2,93 till 3,54 procent. Också tillväxten i nyutlåning, speciellt bostadslån, fortsatte, vilket resulterade i att marknadsandelen för dessa ökade från 4,24 till 4,52 procent. Samtidigt fortsatte kundtillströmningen. Aktia fick bl.a. över 16 000 nya fondkunder och över 15 000 nya bankkunder. Även verksamheten på nätet utvecklades tillfredsställande; bland annat transaktionerna i Internetbanken ökade jämfört med året innan med 100 procent. - Vi är mycket nöjda med resultatet för fjolåret, poängterar verkställande direktör Erik Anderson. Vår strategi är ju att växa och både resultatförbättringen och volymökningen talar sitt tydliga språk. Vi fokuserar på god personlig service och ett bra produktsortiment, vilket resulterat i att kontoren allt mer koncentrerat sig på service och försäljning. Därför fäste vi under fjolåret extra uppmärksamhet vid systematisk kundvård och utbildning av personalen speciellt i sparprodukter. Den fortsatta kundtillströmningen och resultatet av vår senaste kundtillfredsställelsemätning enligt vilken Aktias skolvitsord steg till 8,64, bekräftar att vi valt rätt väg. Nya kontor - både fysiska och på nätet Aktia kommer i år att öppna nya kontor på sina tillväxtområden i Vasa, Åbo och Tammerfors. Banken startar även ett separat nätkontor för att erbjuda nuvarande och potentiella kunder ett alternativt och flexibelt sätt att sköta sina bankaffärer. Nätkontoret kommer att erbjuda heltäckande service kombinerat med personlig rådgivning och en personifierad webbservice. - Våra satsningar på att utveckla Aktias servicekoncept och produktsortiment utgående från kundernas behov och förväntningar med betoning på individuell kundanpassning fortsätter, konkluderar Anderson Utsikter 2001 Aktia förväntas i enlighet med sin tillväxtstrategi öka sina volymer och marknadsandelar inom sitt huvudsegment - privatkundssektorn - förutsatt att marknaden utvecklas enligt förväntningarna. Däremot uppskattas resultatet för i år inte helt uppnå nivån för 2000 på grund av inlåningens strukturförändring och sjunkande räntor i kombination med kraftiga investeringar i affärsutveckling. Aktia har i dag kl. 10.00 publicerat ett börsmeddelande enligt vilket bankens styrelse fattat beslut om att grunda en hypoteksbank. Bifogat: Bokslutskommuniké för perioden 1.1 - 31.12.2000 En resultatpresentation kan laddas ned från www.aktia.fi/Resultatrapporter. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: VD Erik Anderson, tfn 010 247 6210 Kommunikationschef Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 Avsändare: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: Informationsmedierna Aktia Sparbank Abp Bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2000 · Sparandet ökade med 9,2 % till 13 702,7 Mmk* · Hushållens sparande steg med 6,3 % till 10 515,4 Mmk** · Utlåningen ökade med 12,7 % till 11 288,0 Mmk · Rörelsevinsten steg med 93,3 % till 251,3 Mmk · Finansnettot ökade med 31,8 % till 442,9 Mmk · Intäkterna steg med 34,5 % till 748,8 Mmk · Kostnaderna ökade med 18,5 % till 499,5 Mmk · Räntabiliteten (ROE) var 24,0 % (16,5 %) * inlåning plus fondsparande i Aktiakoncernen ** privatkundernas inlåning plus fondsparande i Aktiakoncernen Resultat Koncernens rörelsevinst för år 2000 uppgick till 251,3 Mmk, vilket innebar en ökning på 121,3 Mmk jämfört med 1999. Tillväxten berodde främst på fortsatt volymtillväxt och ökade övriga intäkter samt förbättrat finansnetto. I vinsten ingår engångsposter från försäljning av fastigheter och aktier på 47,6 Mmk och nedskrivningar av fastigheter på 34,2 Mmk och förhöjda avskrivningar på 16,4 Mmk. De jämförelsestörande posterna härrör sig främst från det andra och fjärde kvartalet. Vinsten för räkenskapsperioden efter skatt ökade med 79,9 Mmk till 195,5 Mmk. Intäkter Intäkterna totalt steg med 192,2 Mmk till 748,8 Mmk. Finansnettot ökade med 106,8 Mmk och uppgick till 442,9 Mmk. Tillväxten berodde främst på fortsatt utlåningstillväxt och större inlåningsmarginaler som en följd av en högre marknadsräntenivå. Vid periodens slut var räntemarginalen 0,63 procentenheter högre än vid samma tidpunkt året innan och uppgick till 4,13 procent. Summa övriga intäkter steg med 85,4 Mmk till 305,9 Mmk. I dessa ingår provisionsintäkter som ökade med 54,1 Mmk till 208,0 Mmk tack vare större intäkter från försäljningen och förvaltningen av andelar i placeringsfonder och försäkringsprodukter samt förmedling av aktier. Ökningen i nyförsäljningen skedde framförallt under det första kvartalet, medan utvecklingen under de två följande kvartalen på grund av börskursernas negativa trend var sämre. Under det sista kvartalet tog tillväxten fart igen. Som ett resultat av volymökningen steg även provisionskostnaderna med 6,1 Mmk till 21,5 Mmk. Resultatet från värdepappershandeln och valutaverksamheten var positivt, 35,0 Mmk, medan det under motsvarande period året innan på grund av inkuranser var negativt, -9,3 Mmk. I resultatet ingår engångsvinster för 19,9 Mmk från försäljning av aktier. De övriga rörelseintäkterna minskade med 5,8 Mmk till 82,6 Mmk och inbegriper engångsvinster från försäljning av fastigheter uppgående till 27,7 Mmk. Minskningen beror på att hyresintäkterna sjönk som en följd av en märkbart mindre fastighetsmassa jämfört med 1999. Kostnader Kostnader totalt ökade med 78,1 Mmk till 499,5 Mmk. Personalkostnaderna steg med 38,9 Mmk till 207,8 Mmk, vilket inbegriper resultatbaserade ersättningar som ökade med 15,6 Mmk jämfört med 1999. Ökningen berodde främst på nyanställningar till kontor inom tillväxtområden och till kapitalförvaltningssektorn på grund av växande affärsvolym. Därtill anställdes i enlighet med Aktias strategi mera personal för affärsutveckling. De övriga administrationskostnaderna steg med 7,6 Mmk till 122,1 Mmk på grund av ökade marknadsföringssatsningar och större ADB-relaterade transaktionskostnader till följd av ökade volymer. Däremot sjönk fastighetskostnaderna eftersom fastighetsmassan minskat jämfört med året innan. Avskrivningarna och nedskrivningarna steg med 31,9 Mmk till 88,9 Mmk. Dessa inbegriper nedskrivningar av fastigheter uppgående till 34,2 Mmk i syfte att höja avkastningen på främst den uthyrda delen av bankfastigheter och för att uppnå en försiktigare värdering av innehavet. Det till fastigheter bundna kapitalet minskade under året via utförsäljningar och nedskrivningar med 294,8 Mmk till 689,0 Mmk och utgjorde 3,9 procent av balansen. Innehavets nettoavkastning var 6,1 procent. Den snabba förändringen i bankbranschen föranleder ett allt större behov av att förbättra och förnya kontorsutrymmen varför avskrivningstiderna för grundförbättringar och inventarier förändrades från 10 till 5 respektive 8 till 5 år, vilket även ökade avskrivningarna med 15,0 Mmk. De övriga rörelsekostnaderna minskade med 0,3 Mmk till 80,7 Mmk. Intäkterna i förhållande till kostnaderna uppgick per den 31 december till 1,48 (1,31). Spara Sparandet - dvs. kundernas inlåning plus fondandelar i Aktiakoncernen - steg under året med 1 154,2 Mmk till 13 702,7 Mmk (9,2 %). Under samma period ökade hushållens sparande med 624,5 Mmk till 10 515,4 Mmk (6,3 %), vari ingår hushållens inlåning och fondandelar. Aktia Fondbolag Ab:s kapital under förvaltning ökade under året med 959,6 Mmk och uppgick till 3 183,3 Mmk. Under det tredje kvartalet avtog tillväxten något på grund av fluktuationer på aktiemarknaden för att öka igen under det fjärde kvartalet. Kundantalet steg under perioden med 16 000, och marknadsandelen för i Finland registrerade fonder steg från 2,93 till 3,54 procent. Nettoteckningarna i Aktias kontorsnät steg med 116,9 procent och var 630,2 Mmk. Koncernens inlåning ökade under året med 194,5 Mmk till 10 519,3 Mmk (1,9 %), trots källbeskattningen och det ökade intresset för andra sparformer. Under året skedde en märkbar överföring av medel från tvåprocentiga spardepositioner till tidsbundna placeringsdepositioner och Prime-konton. Inlåningens marknadsandel i finska mark steg under perioden 11/99 - 11/00 från 3,10 till 3,24 procent. Hushållens andel utgjorde 81,9 procent, företagens 14,2 procent samt de offentliga och icke vinstsyftande samfundens 3,9 procent av depositionsstocken per 31.12.2000. Nyförsäljningen av placeringsförsäkringar gick under året upp med 89,6 Mmk jämfört med 1999 och uppgick till 220,5 Mmk. Aktia Fondkommissions bruttoprovisioner ökade under året jämfört med 1999 med 62,9 procent. Antalet kunder som handlar med aktier över nätet har vuxit och uppgick vid utgången av året till 3 600. På grund av det oroliga marknadsläget minskade intäkterna något under det tredje kvartalet jämfört med det första halvåret för att åter öka under det sista kvartalet. Låna Koncernens utlåning ökade under året med 1 272,0 Mmk till 11 288,0 Mmk (12,7 %). Nyutlåningen uppgick under perioden till 4 421,6 Mmk, varav 3 263,2 Mmk bestod av krediter till hushåll. Aktias marknadsandel av bostadslån steg jämfört med november 1999 från 4,24 till 4,52 procent per november 2000. Den totala marknadsandelen av krediter i finska mark ökade under samma period från 2,86 till 3,07 procent. Hushållens andel utgjorde 74,5 procent, företagens 17,0 procent samt de offentliga och icke vinstsyftande samfundens 8,5 procent av kreditstocken den 31 december 2000. Balans Koncernens balansomslutning uppgick den 31 december till 17 734,6 Mmk, då den vid samma tidpunkt året innan var 16 278,9 Mmk. Kreditförluster och -risker Koncernen bokförde under året kreditförluster för 3,8 Mmk och återföringar för 4,9 Mmk. Den totala positiva nettoresultatpåverkan var 1,1 Mmk. Under 1999 utgjorde nettopåverkan sammanlagt -6,8 Mmk. De oreglerade fordringarna minskade jämfört med 1999 med 7,1 Mmk till 67,9 Mmk. Tillsammans med nollräntelånen utgjorde dessa 0,7 procent av hela kreditstocken inklusive förbindelserna. Vid motsvarande tidpunkt året innan var andelen 0,9 procent. Bokslutsdispositioner Vid utgången av året periodiserade koncernen skatter uppgående till 35,7 Mmk. Moderbolaget gjorde en ökning av den allmänna förlustreserven med 66,0 Mmk, vars skattekonsekvens belastade koncernens resultat med 19,2 Mmk. Totalt steg skatterna från 13,9 Mmk till 54,9 Mmk jämfört med året innan. Kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick den 31 december till 1 112,8 Mmk. Av kapitalbasen utgjorde 857,3 Mmk primärt eget kapital och 255,5 Mmk supplementärt eget kapital. Kapitaltäckningsgraden var 13,0 procent, och primärkapitalrelationen uppgick till 10,0 procent. Personal Personalantalet i koncernen uppgick vid utgången av året till 818 (769 vid motsvarande tidpunkt 1999), varav 769 (724/99) var egentlig bankpersonal. I genomsnitt uppgick antalet anställda under perioden till 799 (764/99). Euro Aktia fortsätter med förberedelserna inför EMU:s tredje skede. Det förberedande arbetet för att ta i bruk euron som kontant valuta i början av år 2002 framskrider i enlighet med plan. Rating Aktias kreditvärdering av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody´s Investors Service är A3 för långfristig upplåning, P-2 för kortfristig upplåning och D+ för finansiell styrka, samtliga med positivt förtecken. Dividend Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att i dividend per aktie utdela 1,0 mk (0,75 mk år 1999), vilket motsvarar ett belopp på 35,3 Mmk. Förändringar i förvaltningsråd, styrelse och ledning · Aktia Sparbanks bolagsstämma utsåg den 17 april fysioterapeut Ann- Marie Åberg till ny medlem av förvaltningsrådet. · Aktia Sparbanks förvaltningsråd utsåg den 23 maj politices magister Erik Bärnas till ny medlem av Aktias styrelse. Bärnas, som sedan 1984 verkat som verkställande direktör för Närpes Sparbank, tillträdde den 1 augusti. Han efterträdde Sven-Erik Kjellman. · Aktias styrelse utnämnde den 24 januari ekonomie magister, diplomingenjör Tom Anderzén till direktör och medlem av Aktias koncernledning med ansvar för Aktias affärsutveckling och informationsteknologi. · Direktör Yngve Lindberg avgick med pension den första juni. · Aktias styrelse utnämnde den 30 oktober filosofie kandidat, ekonom Stefan Tötterman till direktör och medlem av Aktias koncernledning med ansvar för Aktias kapitalförvaltning. Verksamhet och händelser under året Kontorsrörelsen Aktia fortsatte under året ombyggnaden av kontoren till att bättre motsvara dagens behov av personlig service i ändamålsenlig och förtrolig miljö samt utökade bemanningen på kontoren främst på sina tillväxtområden. Banken inledde även pilotering av Fond- och låneshopar som är öppna vardagskvällar och lördagar och betjänar kunderna i allt som berör deras ekonomi förutom kassatjänster. Kontorspersonalen koncentrerade sig i allt högre grad på kundservice och försäljning, medan kunderna allt mer skötte sina rutinärenden på nätet. Därtill fästes speciell uppmärksamhet vid kundtillfredsställelse genom kontinuerliga mätningar och kundvårdssystematik med hjälp av systematisk uppföljning. Kontorspersonalens kompetens höjdes genom omfattande utbildning speciellt inom sparaprodukter. Senaste kundtillfredställelsemätning, enligt vilken kunderna är allt nöjdare med bankens service och tjänster, visar att åtgärderna haft önskad effekt. Aktia fattade beslut om att stänga tre mindre kontor samt öppna nya kontor på sina tillväxtområden i Vasa, Åbo och Tammerfors under våren 2001. Därtill öppnar banken ett separat nätkontor för att erbjuda nuvarande och potentiella kunder ett alternativt och flexibelt sätt att sköta sina bankärenden. Kontoret anpassas för personer som i sin kontakt med banken vill vara oberoende av tid och rum. Nätkontoret kommer att erbjuda en heltäckande service kombinerad med personlig rådgivning och en personifierad webbservice. Kontoren erhöll under året över 15 000 nya kunder. Webbservice och Internetbank I maj tog Aktia tillsammans med spar- och lokalandelsbankerna i bruk en gemensam betalknapp, med vilken Internetbankens kunder kan betala sina inköp på nätet. Betalknappen är tillgänglig för hela gruppens ca 76 500 Internetbankskunder. Sedan december har alla de Aktiakunder som har Internetavtal tillgång till ett personligt kundsammandrag på nätet som innehåller all information om kundens inlåning, fondandelar, värdepapper och lån. I januari 2001 förnyades identifieringen av kunden. Detta underlättar registreringen och är det första steget mot en personifiering av tjänsten, vilket innebär att Aktia kommer att kunna anpassa den information som kunden får enligt kundens egna önskemål. Transaktionerna i Internetbanken ökade under året med 100 procent. Nya produkter och tjänster · I mars lanserade Aktia Placeringsfonden Aktia Medica som placerar i läkemedelsindustri och bioteknologi. Av fondens förvaltningsprovision utdelas årligen 0,2 procentenheter till Pro Medi-Heli rf:s verksamhet. · I november lanserade Aktia Placeringsfonden TMT som placerar globalt i teknologi, media och telekommunikation. · Aktia emitterade ett debenturlån på 8,0 miljoner euro den 5 april till allmänheten. På grund av stor efterfrågan höjdes beloppet till 16,0 miljoner den 11 april. Lånet tecknades i sin helhet. Därtill emitterade banken ett debenturlån på 10 miljoner euro den 4 december. Då teckningstiden utgick den 2 februari 2001 var lånet tecknat för 8,3 miljoner euro. · Aktia lanserade i november ett nytt dagligkonto - Aktia Prime- konto - vars ränta är bunden till Aktias Prime-ränta. Kontoformen gynnar koncentrerat sparande och kontot är tillgängligt oberoende av uttagssätt. · Aktia inledde i november samarbete med Sanford C. Bernstein, en ursprungligen amerikansk kapitalförvaltare som fokuserar på kapitalförvaltning för privatpersoner. Samarbetet innebär att Aktia Privatbanken representerar Bernstein i Finland och att Aktia har tillgång till ett globalt nätverk och ett stort produktsortiment. Övriga händelser · I september lanserade sparbanksgruppen två fonder som är anpassade för just sparbankernas kunder. Specialplaceringsfonderna Sb- Kombinationsfond och Sb-Aktiefond saluförs av sparbankerna. Specialplaceringsfonderna placerar sina tillgångar i flera olika placeringsfonder. Fonderna förvaltas och administreras av Aktia Fondbolag Ab. · Aktia höjde under året sin Prime-ränta i tre repriser från 3,5 till 5,0 procent på grund av ökad inflation och högre marknadsräntor. · EU-kommissionen delgav i juni och juli banker och bankorganisationer i sex medlemsländer sin misstanke om kartellbildning gällande avgifter för växling av kontantvaluta. I Finland var det sex banker, bland dem Aktia, samt Finlands Bankförening och ett valutaväxlingsföretag som erhöll meddelandet. Aktia har bemött misstanken och motiverat varför banken anser beskyllningen vara grundlös. Behandlingen av ärendet fortgår i kommissionen. Sparbankernas Säkerhetsfond Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Enligt fondens stadgar ansvarar sparbankerna inte solidariskt för varandras skulder eller åtaganden. Fonden är skuldfri och dess medel uppgick vid utgången av året till 157 Mmk. Under året förekom inga stödåtgärder. Bankernas insättningsgarantifond Medlemskap i insättningsgarantifonden som bildades 1998 och tryggar deponentens tillgångar upp till 150 000 mk är obligatoriskt för alla banker. Under 2000 inbetalade Aktia 9,0 Mmk till fonden, vars medel vid utgången av året uppgick till 846 Mmk. Ersättningsfonden för investerare Bankerna och bankirfirmorna är medlemmar i ersättningsfonden för investerare vars syfte är att skydda småinvesterare i händelse av banks eller bankirfirmas insolvens. En enskild investerare kan bli ersatt till maximalt 120 000 mk. Fondens ansvarsförbindelse är högst 50 Mmk och dess medel uppgick vid årets utgång till 157 Mmk. Därtill har 7,2 Mmk av ersättningsansvaret täckts med en försäkring. Utsikter 2001 Satsningarna på utveckling av Aktias servicekoncept och produktsortiment utgående från kundens behov och förväntningar med betoning på individuell kundanpassning fortsätter. Aktia förväntas i enlighet med sin tillväxtstrategi öka sina volymer och marknadsandelar inom sitt huvudsegment - privatkundssektorn - förutsatt att marknaden utvecklas enligt förväntningarna. Däremot uppskattas resultatet för i år inte helt uppnå nivån för 2000 på grund av inlåningens strukturförändring och sjunkande räntor i kombination med kraftiga investeringar i affärsutveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00570/bit0003.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00570/bit0003.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar