Aktia Abp: Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013

 

Aktia Abp                                                                                             
Börsmeddelande
9.4.2013 kl. 18.30

Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådsledamöterna, styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2012 i dividend utbetala 0,36 euro per aktie och som kapitalåterbäring utbetala 0,14 euro per aktie, sammanlagt 33,3 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 12.4.2013 och betalningsdag för dividend och kapitalåterbäring till19.4.2013.

Bolagsstämman fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet till trettiotre.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson och Ann-Marie Åberg, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes vicehäradshövding Mikael Aspelin och pol.kand. Stefan Mutanen, alla för en mandatperiod på tre år.

Årsarvodena till förvaltningsrådsledamöterna hölls oförändrade.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter och fullmakter att avyttra egna aktier.

Bolagsstämman godkände fusionen med Aktia Bank Abp. Planerad dag för verkställighet av fusionen är 1.7.2013.

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.fi under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2013.

AKTIA ABP

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.fi

Prenumerera