Aktia Abp: Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2012 Rörelseresultatet förbättrades med 26 %

 

Aktia Abp
Bokslutskommuniké
14.2.2013 kl. 11.00

 

Aktia Abp: Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2012 Rörelseresultatet förbättrades med 26 %

Vd Jussi Laitinen:
”Aktia hade ett gott år vilket också ledde till ett starkt rörelseresultat. Kundernas intresse för Aktias produkter har ökat och lanseringen av vår nya nätbank togs väl emot av våra kunder. Aktias personal har gjort ett utmärkt jobb och jag är övertygad om att den pågående moderniseringen av Aktia kommer att förbättra kundbetjäningen ytterligare.

Marknadsläget är fortfarande svårt med mycket låga räntor och ökat kostnadstryck från en striktare myndighetsreglering och nya skatter. Dessa faktorer ställer stora krav på vår kostnadseffektivitet. Vi kommer att rikta våra satsningar mot vår kärnbusiness, förenkla koncernstrukturen samt modernisera våra IT system för att möjliggöra lägre årliga kostnader. ”

Oktober-december 2012: Rörelseresultat 10,4 (6,5) miljoner euro

 • Koncernens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter steg till 10,4 (6,5) miljoner euro.
 • Periodens vinst uppgick till 6,3 (7,7) miljoner euro.
 • Intäkterna ökade med 18 % till 58,4 (49,6) miljoner euro, varav räntenettot uppgick till 29,3 (30,3) miljoner euro.
 • Kostnaderna uppgick till 46,0 (39,0) miljoner euro vilket inkluderar avsättningar om 5,9 miljoner euro p.g.a. kommande byte av basbankssystem .
 • Nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick till 1,7 (4,1) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,12) euro.

Januari-december 2012: Rörelseresultat 56,0 (44,6) miljoner euro

 • Koncernens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter förbättrades till 56,0 (44,6) miljoner euro.
 • Årets vinst från kvarvarande verksamheter uppgick till 40,3 (34,1) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,74 (0,53) euro,  varav resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick till 0,59 (0,50) euro.
 • Kapitaltäckningsgraden stärktes till 20,2 (16,2) % och primärkapitalrelationen till 11,8 (10,6) %.
  Eget kapital per aktie uppgick till 8,91 (31.12.2011; 7,01) euro.
 • Räntenettot sjönk på grund av låga räntor och de förfallande ränteskydden till 117,3 (128,6) miljoner euro.
 • Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade med 39 % och uppgick till 6,4 (10,5) miljoner euro.
 • Styrelsen föreslår en höjd dividend om 0,36 (0,30) euro per aktie och därtill kapitalåterbäring om 0,14 euro per aktie.
 • UTSIKTER: Trots ett sannolikt fortsatt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år 2012.

 

NYCKELTAL
(mn euro)
10-12/ 2012 10-12/2011 ∆ %      2012 2011 ∆ %      7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Räntenetto 29,3 30,3 -3 % 117,3 128,6 -9 % 28,7 29,7 29,6
Rörelseintäkter totalt 58,4 49,6 18 % 217,9 201,9 8 % 50,5 55,8 53,2
Rörelsekostnader totalt -46,0 -39,0 18 % -154,2 -146,7 5 % -34,0 -37,5 -36,7
Rörelseresultat före nedskrivningar av krediter,
kvarvarande verksamheter
12,1 10,6 14 % 62,4 55,1 13 % 15,2 18,8 16,2
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,7 -4,1 -58 % -6,4 -10,5 -39 % -1,8 -1,0 -1,9
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 10,4 6,5 61 % 56,0 44,6 26 % 13,4 17,9 14,3
Kostnads/intäktstal 0,89 0,78 14 % 0,74 0,73 1 % 0,69 0,69 0,68
Resultat per aktie (EPS), euro 0,09 0,12 -20 % 0,74 0,53 39 % 0,15 0,21 0,29
Eget kapital per aktie (NAV)1, euro 8,91 7,01 27 % 8,91 7,01 27 % 8,70 7,88 7,89
Avkastning på eget kapital (ROE), % 3,9 6,1 -36 % 8,5 7,1 19 % 6,4 9,7 14,1
Kapitaltäckningsgrad1, % 20,2 16,2 25 % 20,2 16,2 25 % 19,9 18,9 18,1
Primärkapitalrelation1, % 11,8 10,6 11 % 11,8 10,6 11 % 11,8 11,7 11,3
Nedskrivningar av krediter/total kreditstocken, %                                            0,02 0,06 -67 % 0,09 0,15 -40 % 0,02 0,01 0,03
Dividend per aktie, euro (*styrelsens förslag)       0,36* 0,30 20 %      
Kapitalåterbäring per aktie, euro  (*styrelsens förslag)     0,14* - -      

 1) vid periodens slut

 

         Verkställande direktör Jussi Laitinen
         Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
         CFO Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505
         IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 7081807, ir@aktia.fi

Prenumerera