Aktia Abp: Bolagsstämmokallelse

Aktia Abp
Börsmeddelande
14.3.2012 kl. 14.00

  

Aktieägarna i Aktia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 16 april 2012 klockan 15.00 på Scandic Marina Congress Center, adress Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelningen av röstsedlar börjar klockan 14.00.

 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

 

 1. Öppnande av stämman
   
 2. Konstituering av stämman
   
 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
   
 4. Konstaterande av stämmans laglighet
   
 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
   
 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande för år 2011

  Verkställande direktörens översikt
   
 7. Beslut om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
   
 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

  Styrelsen föreslår att en dividend om 0,30 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2011. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 19.4.2012 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 26.4.2012.
   
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare
   
 10. Beslut om arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet

  Nomineringskommittén föreslår att till ledamöterna i förvaltningsrådet skulle utgå arvoden enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 21 500 euro (år 2011: 21 500 euro)
- årsarvode, viceordförande: 9 500 euro (9 500 euro)
- årsarvode, ledamot: 4 200 euro (4 200 euro)
- mötesarvode: 500 euro (450 euro)

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådsledamöterna åläggs att använda 20 % av årsarvodet (brutto) för förvärv av A-aktier i Aktia Abp direkt från börsen till marknadspris inom två veckor efter att förvaltningsrådet hållit konstituerande möte 2012.

Därtill föreslås att för rese- och logikostnader utgår ersättning och dagtraktamente i enlighet med statens resereglemente.

 1. Beslut om revisorns arvode

  Nomineringskommittén föreslår att till revisorn skulle erläggas arvode enligt räkning.
   
 2. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet

  Nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet skulle fastställas till trettiotre (33).
   
 3. Fastställande av antalet revisorer

  Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).
   
 4. Val av ledamöter i förvaltningsrådet

  Nomineringskommittén föreslår att till ledamöter i förvaltningsrådet skulle omväljas förvaltningsrådsledamöterna Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck och Sture Söderholm, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2012.

  Nomineringskommittén föreslår att till ny ledamot skulle väljas kanslichef Johan Aura.

  Samtliga kandidater föreslås att i enlighet med 9 § i bolagsordningen väljas för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämma 2012 har avslutats och fortgår tills ordinarie bolagsstämma för år 2015 har avslutats.
   
 5. Val av revisor

  Nomineringskommittén föreslår att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Jari Härmälä som ansvarig revisor.
   
 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

  Styrelsen föreslår för bolagsstämman ändring av bolagsordningen 6 § så att kallelse till bolagsstämman skall publiceras på bolagets internetsidor samt att information om bolagsstämman därtill skall publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland:

- Nuvarande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare genom införande i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas på stämman.”

- Föreslagen ny lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbplats. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas på stämman. Information om bolagsstämman skall därtill publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland.”

 1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier i en eller flera omgångar

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier, enligt följande villkor:

- I stöd av bemyndigandet kan utges högst 6 700 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 % av alla bolagets nuvarande aktier.

- Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd av bemyndigandet får vara av serie R.

- Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas.

- Emissionsbemyndigandet utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt till teckning (riktad emission).

- Vederlaget vid emissionen kan enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom.

- Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande emission av aktier som omfattas av bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma och kan även under tiden därförinnan indras medelst bolagsstämmobeslut. Teckningstiden för aktier som emitteras i stöd av bemyndigandet kan vara längre än bemyndigandets giltighetstid.

Bemyndigandet motsvarar det av den ordinarie bolagsstämman 2011 utfärdade emissionsbemyndigande, vilket inte till någon del utnyttjats och vars giltighetstid går ut vid ordinarie bolagsstämman 2012.

 

 1. Bemyndigande av styrelsen att avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av de 288 674 aktier serie A och 178 762 aktier serie R, vilka är i bolagets besittning, enligt följande villkor:

- Aktiernas överlåtelsepris skall vara minst det pris som vid tidpunkten för överlåtelsen betalas för respektive aktie vid offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors börs.

- Styrelsen har obegränsad rätt att besluta till vem aktierna avyttras och kan således besluta att avyttringen sker med undantag från aktieägares företrädesrätt, t.ex. för verkställande av bolagets belöningsprogram och arvodering.

Bemyndigandet är i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma och kan även under tiden därförinnan indras medelst bolagsstämmobeslut

Bemyndigandet motsvarar det av den ordinarie bolagsstämman 2011 utfärdade bemyndigandet att avyttra aktier, vars giltighetstid går ut vid ordinarie bolagsstämman 2012.

 

 1. Avslutande av stämman

 

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Aktia Abp:s Internetsida www.aktia.fi. Aktia Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet och revisionsberättelsen finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsida senast 26.3.2012. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också till påseende vid bolagsstämman. Kopior av ovan nämnda handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 2.4.2012 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 11.4.2012 klockan 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan ska vara bolaget till handa. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets Internetsida www.aktia.fi;

b) per telefon på numret 0800 0 2474 (vardagar klockan 8-20);

c) per telefax på numret 010 247 6568; eller

d) per post till Aktia Abp / Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors.

 

I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn och personbeteckning eller FO-nummer samt namnet på ett eventuellt ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Aktia Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör innan anmälningstidens utgång sändas till adressen Aktia Abp/Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors, e-post koncernjuridik@aktia.fi, eller till ovan nämnda telefaxnummer.

 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Om en aktieägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 2.4.2012 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning, kan aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisning begära att han/hon för deltagande i bolagsstämma antecknas i bolagets tillfälliga aktieägareförteckning senast 11.4.2012 klockan 10.00. En ägare till förvaltarregistrerade aktier anses vara anmäld till bolagsstämman, om han/hon i enlighet med ovanstående har antecknats i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

 

4. Förhandsröstning

Aktieägare som har ett värdeandelskonto i Finland kan rösta på förhand via Aktias Internetsidor www.aktia.fi gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista. Aktieägare kan förhandsrösta under tiden 14.3-11.4.2012 klockan 16.00. För förhandsröstning behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto.

Aktieägare som röstat på förhand kan inte använda sin frågerätt enligt aktiebolagslagen eller sin rätt att kräva omröstning och hans/hennes rätt att ändra sina röster på en punkt på föredragningslistan som eventuellt ändrats efter att förhandsröstningen börjat, kan inskränkas, om han/hon inte infinner sig på bolagsstämman personligen eller genom ett ombud. Villkoren för elektronisk förhandsröstning och anvisningar finns på Aktias Internetsidor under adress www.aktia.fi.

 

5. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 14.3.2012 uppgår det totala antalet aktier i Aktia Abp till 46 936 908 aktier, serie A och 20 050 850 aktier, serie R. Det totala antalet röster uppgår till 447 953 908. Vid en eventuell omröstning beaktas inte de 288 674 aktier, serie A och 178 762 aktier, serie R, inalles berättigande till 3 863 832 röster, vilka är i bolagets egen besittning. Ytterligare har 803 134 aktier serie A, representerande 803 134  röster, vid utdelningen av fusionsvederlag till delägare i Veritas Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag inte kunnat noteras på något värdeandelskonto och dessa aktier deltar således inte heller i en eventuell omröstning.

 

AKTIA ABP
STYRELSEN


AKTIA ABP

 

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348


Avsändare:
Göran Stenberg, kommunikationschef, tfn 010 247 6590


Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.fi

Prenumerera