AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2011

 

VD JUSSI LAITINEN:

"Räntenettot försvagades som förväntat då effekterna av att ränteskyddsåtgärderna gradvis avtar. Detta påverkade periodens rörelseresultat negativt. Provisions- och livförsäkringsnettona ökade och kompenserade delvis för det svagare räntenettot. Satsningarna på IT har temporärt höjt rörelsekostnaderna, men förväntas på längre sikt öka intäkterna och stöda ett effektivare sätt att arbeta. Min bedömning är att vi måste minska våra kostnader med 10 % och detta bör ske inom de följande tre åren. Oron på de globala och europeiska finansmarknaderna har fortsatt, vilket haft en negativ effekt på kvartalsresultatet. Aktias likviditet och kapitaltäckning utgör en stabil bas för verksamheten."

 

JANUARI - JUNI 2011: RÖRELSERESULTAT 30,9 (41,0) MILJONER EURO

 • Koncernens rörelseresultat minskade till 30,9 (41,0) miljoner euro och periodens vinst till 23,1 (30,0) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,33 (0,43) euro.
 • Rörelseintäkterna uppgick till 120,3 (127,2) miljoner euro och rörelsekostnaderna till 83,5 (78,8) miljoner euro.
 • Balansomslutningen uppgick till 10 746 (11 019) miljoner euro.
 • Kapitaltäckningsgraden stärktes till 16,6 (15,9) % och primärkapitalrelationen till 10,8 (10,1) %.
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,4 (12,4) %.
 • Nedskrivningarna av krediter och premiefordringar uppgick till 5,7 (8,4) miljoner euro.
 • Aktia Bank Abp:s kreditvärdering förblev oförändrad A1/C/P-1 (Moody’s Investors Service).
 • Räkenskapsperiodens vinst för 2011 kommer att vara lägre än 2010 (förändrade, uppdaterade utsikter på s. 14).

 

APRIL - JUNI 2011: RÖRELSERESULTAT 12,1 (23,5) MILJONER EURO

 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 12,1 (23,5) miljoner euro och periodens vinst till 8,9 (17,5) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,13 (0,25) euro.
 • Rörelseintäkterna uppgick till 57,7 (66,2) miljoner euro och rörelsekostnaderna till 43,4 (40,0) miljoner euro.
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,6 (14,2) %.
 • Nedskrivningarna av krediter och premiefordringar minskade till 2,1 (3,8) miljoner euro.

 

 

Koncernens nyckeltal                
(mn euro) 1-6/ 2011 1-6/ 2010 ∆%  4-6/ 2011 4-6/ 2010 ∆%  1-3/ 2011 1-12/ 2010
                 
Räntenetto 68,3 76,8 -11 % 33,6 38,2 -12 % 34,7 149,3
Rörelseintäkter totalt 120,3 127,2 -5 % 57,7 66,2 -13 % 62,6 249,4
Rörelsekostnader totalt -83,5 -78,8 6 % -43,4 -40,0 9 % -40,1 -159,0
Rörelseresultat före nedskrivningar av krediter 36,6 49,4 -26 % 14,2 27,4 -48 % 22,4 92,0
Nedskrivningar av krediter, övriga åtaganden och premiefordringar -5,7 -8,4 -32 % -2,1 -3,8 -45 % -3,6 -14,1
Rörelseresultat 30,9 41,0 -25 % 12,1 23,5 -49 % 18,8 77,9
                 
Kostnads/intäktstal  0,68 0,55 24 % 0,74 0,54 37 % 0,63 0,59
Resultat per aktie (EPS), euro 0,33 0,43 -24 % 0,13 0,25 -48 % 0,20 0,83
Eget kapital per aktie (NAV)1, euro 6,43 6,89 -7 % 6,43 6,89 -7 % 6,14 6,81
Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,4 12,4 -24 % 7,6 14,2 -47 % 11,9 12,0
                 
Kapitaltäckningsgrad1, % 16,6 16,5 1 % 16,6 16,5 1 % 16,0 15,9
Primärkapitalrelation1, %  10,8 10,1 6 % 10,8 10,1 6 % 10,3 10,1
Nedskrivningar av krediter / totala kreditstocken, % 0,08 0,13 -38 % 0,03 0,05 -40 % 0,05 0,20
1Vid periodens slut                

 

         AKTIA ABP:
         Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 5000
         CFO, vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
         IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, anna.gabran(at)aktia.fi

Prenumerera

Dokument & länkar