Aktia Bank Abp: Aktia förenklar koncernstrukturen

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
14.2.2013 kl. 14.00                                                                               

 

Aktia förenklar koncernstrukturen

Aktia Abp:s och dess helägda dotterbolag Aktia Bank Abp:s styrelser har idag godkänt och undertecknat en fusionsplan, enligt vilken Aktia Abp kommer att fusioneras med Aktia Bank Abp.

Fusionen är en del av Aktiakoncernens ”Handlingsprogram 2015”, i vilket ingår arbete med att förbättra koncernens kostnadsstruktur. Genom att förenkla Aktias koncernstruktur eftersträvas en högre kostnadseffektivitet inom förvaltning, processer och gemensamma funktioner.

Aktia Abp:s och Aktia Bank Abp:s bolagsstämmor beslutar om fusionen 9.4.2013. Planerad dag för fusionens verkställande är 1.7.2013.

Vid verkställandet av fusionen kommer Aktia Abp att upplösas och aktieägarna i Aktia Abp att i utbyte som fusionsvederlag av Aktia Bank Abp få en (1) ny A-aktie i Aktia Bank Abp för varje A-aktie i Aktia Abp samt en (1) ny R-aktie i Aktia Bank Abp för varje R-aktie i Aktia Abp.

Ett fusionsprospekt med närmare information om fusionen beräknas publiceras 25.3.2013 på Aktias hemsida www.aktia.fi.

Aktias styrelse har i anslutning till fusionsbeslutet även beslutat att samtliga aktier i Aktia Abp kommer att avnoteras från och Aktia Banks styrelse har beslutat att samtliga aktier i Aktia Bank kommer att noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy:s börslista i samband med verkställandet av fusionen. Aktia Abp inlämnar omgående ansökan om avnotering och Aktia Bank Abp ansökan om notering till börsen.

Aktia Bank Abp har genom aktieägarbeslut beslutit att inrätta två aktieserier (A- och R-aktier), omvandla nuvarande tre (3) aktier i Aktia Bank Abp till A-aktier, ansluta samtliga Aktia Bank Abp:s aktier till värdeandelssystemet, inrätta ett förvaltningsråd och med hänvisning till ovanstående ändra bolagsordningen i sin helhet. Aktia Bank Abp har genom aktieägarbeslut även inrättat en nomineringskommitté samt valt följande medlemmar till det nyinrättade förvaltningsrådet: Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Jan-Erik Stenman, Henrik Sundbäck, Lorenz Uthardt, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Mikael Aspelin, Johan Aura, Anna Bertills, Roger Broo, Agneta Eriksson, Håkan Fagerström, Sven -Erik Granholm, Gun Kapténs, Erik Karls, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Stefan Mutanen, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Sture Söderholm, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Mikael Westerback och Ann-Marie Åberg. Mandatperioden för Aktia Bank Abp:s förvaltningsrådsmedlemmar börjar dagen för fusionens verkställande, uppskattningsvis 1.7.2013.

Aktias kundbetjäning eller –villkor påverkas inte av fusionen.

 

AKTIA BANK ABP

Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.fi

 

Kort om Aktia:
Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, FÖRENTA STATERNA, HONGKONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA TILLÅTET.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om aktier i Aktia Bank. Ett prospekt avseende fusionen som refereras till i detta börsmeddelande samt noteringen av aktierna i Aktia Bank på NASDAQ OMX Helsinki Ltd kommer att förberedas och inlämnas till Finansinspektionen.

Informationen i detta börsmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i eller till Australien, Förenta Staterna, Hong Kong, Japan, Kanada eller Sydafrika. Offentliggörande eller distribution av informationen i detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som tar del av eller får del av informationen häri bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Varken Aktia eller Aktia Bank åtar sig något ansvar i händelse av överträdelser av sådana restriktioner av någon person.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja eller erbjudande om att köpa de värdepapper som refereras till häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan upprättande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, eller skulle kräva registrering, undantag från registrering eller kvalificering i enlighet med värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta börsmeddelande har inte godkänts av någon myndighet. Detta börsmeddelande är inte ett prospekt och aktieägare som ska ta ställning till fusionen som refereras till i detta börsmeddelande ska inte ta ställning till fusionen på annat än på basis av det fusionsprospekt som kommer att publiceras av Aktia och Aktia Bank.

Förenta Staterna

Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Förenta Staterna. Varken Aktias eller Aktia Banks aktier är registrerade eller kommer att bli registrerade enligt US Securities Act of 1933 och dess ändringar, och regler och föreskrifter i enlighet därmed (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna utan registering enligt Securities Act eller undantag därifrån. Inget offentligt erbjudande av Aktias eller Aktia Banks aktier har skett eller kommer att ske i Förenta Staterna.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Varken Aktia eller Aktia Bank har godkänt ett erbjudande om värdepapper till allmänheten i någon annan medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet förutom Finland. Inte i någon medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Finland, och som har implementerat Prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”), har åtgärd vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda värdepapper som skulle innebära publicering av prospekt i sådan Relevant Medlemsstat. Av denna anledning kan värdepapperna enbart erbjudas i Relevanta Medlemsstater till (a) person som utgör kvalificerad investerare enligt Prospektdirektivet eller (b) person som av annan anledning omfattas av artikel 3 i Prospekt direktivet. Vid tillämpning av detta avsnitt skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till allmänheten” innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Storbritannien

Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49 (2) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (alla sådana personer benämns gemensamt som "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet som detta börsmeddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Varje person som inte är en Relevant Person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Prenumerera