Aktia Bank Abp: Delårsrapport 1.1-30.9.2013: Fortsatt låga kreditförluster

 

Aktia Bank Abp
Delårsrapport 1.1-30.9.2013
7.11.2013 kl. 8.00

 

Fortsatt låga kreditförluster

Verkställande direktör Jussi Laitinen

”Aktia uppnådde ett gott niomånaders resultat i ett utmanande marknadsläge. Provisionsintäkterna ökade och motverkade den negativa effekten av det låga ränteläget. Aktias kapitalförvaltning har i SFR:s årliga kundnöjdhetsmätning igen fått ett utmärkt betyg. Aktias Handlingsprogram 2015 framskrider och Aktia anpassar kostnadsstrukturen till det förändrade marknadsläget för att säkra en god konkurrenskraft i framtiden. Aktia ämnar gå samman med Skärgårdssparbanken och Vörå Sparbank i syfte att uppnå lönsam tillväxt och stärkt regional position. Aktias återfinansiering, likviditet och kapitaltäckning är i gott skick och klarar av en allt mera skärpt reglering.”
 

Juli-september 2013: rörelseresultat 19,6 (13,4) miljoner euro

 • Koncernens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 19,6 (13,4) miljoner euro.
 • Periodens vinst från kvarvarande verksamheter uppgick till 14,7 (9,9) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,15) euro.
 • Räntenettot uppgick till 26,9 (28,7) miljoner euro och provisionsnettot ökade till 17,4 (16,4) miljoner euro.
 • Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade med 91 % och uppgick till 0,2 (1,8) miljoner euro.

Januari-september 2013: rörelseresultat 54,3 (45,6) miljoner euro

 • Koncernens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 54,3 (45,6) miljoner euro.
 • Periodens vinst från kvarvarande verksamheter uppgick till 40,5 (33,9) miljoner euro.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,61 (0,65) euro, varav resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick till 0,61 (0,50) euro.
 • Kapitaltäckningsgraden uppgick till 19,1 (31.12.2012; 20,2) % och primärkapitalrelationen till 12,2 (11,8) %.
  Eget kapital per aktie uppgick till 8,52 (31.12.2012; 8,91) euro.
 • Räntenettot uppgick till 85,4 (88,0) miljoner euro och provisionsnettot ökade till 52,9 (49,4) miljoner euro.
 • Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade med 64 % och uppgick till 1,7 (4,6) miljoner euro.
 • UTSIKTER (förändrade): Trots ett fortsatt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå samma eller en något högre nivå än år 2012.
NYCKELTAL
(mn euro)
7-9/ 2013 7-9/ 2012 ∆ %      1-9/ 2013 1-9/ 2012 ∆ %      4-6/ 2013 1-3/ 2013 2012
Räntenetto 26,9 28,7 -6 % 85,4 88,0 -3 % 28,3 30,1 117,3
Provisionsnetto 17,4 16,4 6 % 52,9 49,4 7 % 18,6 16,9 65,3
Rörelseintäkter totalt 53,6 50,5 6 % 166,9 159,5 5 % 55,7 57,5 217,9
Rörelsekostnader totalt -34,6 -34,0 2 % -111,3 -108,2 3 % -39,2 -37,5 -154,2
Rörelseresultat före nedskrivningar av krediter,
kvarvarande verksamheter
19,8 15,2 30 % 55,9 50,3 11 % 15,5 20,6 62,4
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -0,2 -1,8 -91 % -1,7 -4,6 -64 % -0,4 -1,1 -6,4
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 19,6 13,4 46 % 54,3 45,6 19 % 15,1 19,5 56,0
Kostnads/intäktstal 0,66 0,69 - 0,68 0,69 - 0,70 0,67 0,74
Resultat per aktie (EPS), euro 0,22 0,15 53 % 0,61 0,65 -6 % 0,16 0,22 0,74
Eget kapital per aktie (NAV)1, euro 8,52 8,70 -2 % 8,52 8,70 -2 % 8,34 9,02 8,91
Avkastning på eget kapital (ROE),% 9,4 6,4 46 % 8,4 10,0 -16 % 6,9 8,9 8,5
Kapitaltäckningsgrad1,% 19,1 19,9 -4 % 19,1 19,9 -4 % 20,3 20,0 20,2
Primärkapitalrelation1,% 12,2 11,8 3 % 12,2 11,8 3 % 12,1 11,7 11,8
Nedskrivningar av krediter/total kreditstocken, %                                            0,00 0,02 -100 % 0,02 0,06 -67 % 0,01 0,02 0,09

1) vid periodens slut                                                                                                                                                                       

         Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
         Ekonomidirektör Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505
         IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, ir@aktia.fi