Aktia Bank Abp: Delårsrapport 1.1-30.9.2015

 

Aktia Bank Abp
Delårsrapport 1-9/2015
17.11.2015 kl. 8.00

 

FORTSATT TILLVÄXT I PROVISIONSINTÄKTER KOMPENSERAR FÖR LÄGRE RÄNTENETTO

VD JUSSI LAITINEN

”Resultatet är stabilt och kostnaderna under kontroll. De växande provisionsintäkterna blir allt viktigare och motverkar den negativa effekt det fortsatt låga ränteläget har på räntenettot. Lanseringen av den nya basbanken kommer att uppskjutas till andra halvåret 2016 för att garantera en så smidig övergång som möjligt. Fördröjningen innebär högre kostnader och totalkostnaden, inklusive migrationskostnader, beräknas överstiga 55 miljoner euro. 

I enlighet med Handlingsprogram 2015 har Aktia ingått ett avtal om att efter bokslutet 2016 köpa minoritetsandelarna i Aktia Hypoteksbank, som därefter planeras att fusioneras med Aktia Bank. Transaktionen har redan nu en temporär negativ effekt på Aktias kärnprimärkapitalrelation som trots det är bland de högsta i Norden. Vår starka kapitaltäckning möjliggör tillväxt under de kommande åren.

Aktia satsar kontinuerligt på att utveckla sin kundbetjäning som i allt större utsträckning efterfrågas per telefon och digitalt. Vår telefontjänst Contact center fungerar förtjänstfullt och erhöll nyligen andra pris i en nationell tävling. Enligt en färsk branschundersökning utmärktes Aktia även som bästa bank på att proaktivt erbjuda nya lösningar till sina kunder.”

 

 JULI-SEPTEMBER 2015: RÖRELSERESULTAT 16,4 (17,3) MILJONER EURO

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 16,4 (17,3) miljoner euro och vinsten uppgick till 13,4 (13,6) miljoner euro.
  • Provisionsnettot stärktes med 12 % till 19,7 (17,6) miljoner euro. Räntenettot uppgick till 23,8 (26,1) miljoner euro. 
  • Resultatet per aktie (EPS) uppgick till 0,20 (0,19) euro.

JANUARI-SEPTEMBER 2015: RÖRELSERESULTAT 53,1 (55,8) MILJONER EURO

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 53,1 (55,8) miljoner euro och vinsten uppgick till 42,9 (44,7) miljoner euro.
  • Provisionsnettot stärktes med 9 % till 61,0 (56,0) miljoner euro och inlåningen uppgick till 3 920 (3 979) miljoner euro. Räntenettot minskade med 5 % till 73,6 (77,5) miljoner euro. 
  • Resultatet per aktie (EPS) uppgick till 0,65 (0,65) euro.
  • Aktias kärnprimärkapitalrelation steg till följd av IRBA och uppgick till 20,5 (14,6) %.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 9,20 (31.12.2014; 9,39) euro.
  • Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden fortsatt låga och uppgick till -0,1 (-1,7) miljoner euro.
  • UTSIKTER 2015 (förändrade, s. 15): Aktias rörelseresultat 2015 förväntas uppgå till 62-65 miljoner euro (tidigare: till motsvarande nivå som 2014).
NYCKELTAL
(mn euro)
3Q2015 3Q2014 ∆ %      1-9/2015 1-9/2014 ∆ %      2Q2015 ∆ %      1Q2015 2014
Räntenetto 23,8 26,1 -9 % 73,6 77,5 -5 % 24,3 -2 % 25,5 102,8
Provisionsnetto 19,7 17,6 12 % 61,0 56,0 9 % 21,7 -9 % 19,7 74,9
Rörelseintäkter totalt 49,3 50,1 -2 % 156,5 160,6 -3 % 54,0 -9 % 53,1 212,3
Rörelsekostnader totalt -32,4 -32,8 -1 % -103,9 -105,2 -1 % -35,8 -9 % -35,7 -144,5
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -0,5 -0,5 -6 % -0,1 -1,7 -96 % 1,5 - -1,0 -1,7
Rörelseresultat 16,4 17,3 -5 % 53,1 55,8 -5 % 19,7 -17 % 17,0 68,3
Kostnads/intäktstal (bankkoncernen) 0,66 0,69 -4 % 0,66 0,68 -3 % 0,68 -3 % 0,65 0,71
Resultat per aktie (EPS), euro 0,20 0,19 4 % 0,65 0,65 0 % 0,25 -21 % 0,20 0,79
Eget kapital per aktie (NAV)1, euro 9,20 9,27 -1 % 9,20 9,27 -1 % 9,05 2 % 9,59 9,39
Avkastning på eget kapital (ROE), % 8,0 8,1 -2 % 8,4 9,0 -7 % 9,6 -17 % 7,5 8,3
Kärnprimärkapitalrelation1, % 20,5 14,2 44 % 20,5 14,2 44 % 22,4 -9 % 22,6 14,6
Kapitaltäckningsgrad1, % 25,8 18,4 40 % 25,8 18,4 40 % 27,7 -7 % 27,1 19,1
Nedskrivningar av krediter/total kreditstock,%                                            0,01 0,01 0 % 0,00 0,03 -100 % -0,02 - 0,02 0,03

1 vid periodens slut                                                                                                                                                                                                                           

 

Helsingfors 17.11.2015
 

AKTIA BANK ABP

Styrelsen

 

Kalender
Bokslutskommuniké 2015                  12.2.2016            
Bolagsstämma                                   12.4.2016            
Delårsrapport 1-3/2016                      10.5.2016            
Delårsrapport 1-6/2016                      10.8.2016            
Delårsrapport 1-9/2016                      17.11.2016

         Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
         Ekonomidirektör, CFO Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505
         Investerarrelationer: Anna Virkola-Gabrán, tfn 010 247 6501, ir@aktia.fi
         Media: Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Prenumerera