Aktia Bank Abp: Komplettering av fusionsprospekt

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, FÖRENTA STATERNA, HONGKONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA TILLÅTET.

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
8.4.2013 kl. 14.30

 

Aktia Bank Abp och Aktia Abp kompletterar fusionsprospektet som godkänts av Finansinspektionen 15.3.2013 och publicerats 18.3.2013. Fusionsprospektet kompletteras med information om uppsägningen av ett aktieägaravtal avseende Aktia Abp som publicerades i ett börsmeddelande 5.4.2013. Finansinspektionen har idag godkänt kompletteringsdokumentet som kompletterar Fusionsprospektet.

Kompletteringsdokumentet finns att tillgå från och med idag på Aktias och Aktia Banks webbsidor på adressen http://www.aktia.fi/sv/sulautuminen-aktia-oyj och på Aktias och Aktia Banks huvudkontor på adressen Mannerheimvägen 14 A, 00100 Helsingfors.

AKTIA BANK ABP
Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier

www.aktia.fi

ANSVARSFRISKRIVNING

Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om aktier i Aktia Bank. Ett prospekt avseende fusionen som refereras till i detta börsmeddelande samt noteringen av aktierna i Aktia Bank på NASDAQ OMX Helsinki Ltd kommer att förberedas och inlämnas till Finansinspektionen.

Informationen i detta börsmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i eller till Australien, Förenta Staterna, Hong Kong, Japan, Kanada eller Sydafrika. Offentliggörande eller distribution av informationen i detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som tar del av eller får del av informationen häri bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Varken Aktia eller Aktia Bank åtar sig något ansvar i händelse av överträdelser av sådana restriktioner av någon person.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja eller erbjudande om att köpa de värdepapper som refereras till häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan upprättande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, eller skulle kräva registrering, undantag från registrering eller kvalificering i enlighet med värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta börsmeddelande har inte godkänts av någon myndighet. Detta börsmeddelande är inte ett prospekt och aktieägare som ska ta ställning till fusionen som refereras till i detta börsmeddelande ska inte ta ställning till fusionen på annat än på basis av det fusionsprospekt som kommer att publiceras av Aktia och Aktia Bank.

Förenta Staterna

Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Förenta Staterna. Varken Aktias eller Aktia Banks aktier är registrerade eller kommer att bli registrerade enligt US Securities Act of 1933 och dess ändringar, och regler och föreskrifter i enlighet därmed (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna utan registering enligt Securities Act eller undantag därifrån. Inget offentligt erbjudande av Aktias eller Aktia Banks aktier har skett eller kommer att ske i Förenta Staterna.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Varken Aktia eller Aktia Bank har godkänt ett erbjudande om värdepapper till allmänheten i någon annan medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet förutom Finland. Inte i någon medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Finland, och som har implementerat Prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”), har åtgärd vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda värdepapper som skulle innebära publicering av prospekt i sådan Relevant Medlemsstat. Av denna anledning kan värdepapperna enbart erbjudas i Relevanta Medlemsstater till (a) person som utgör kvalificerad investerare enligt Prospektdirektivet eller (b) person som av annan anledning omfattas av artikel 3 i Prospekt direktivet. Vid tillämpning av detta avsnitt skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till allmänheten” innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Storbritannien

Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49 (2) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (alla sådana personer benämns gemensamt som "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet som detta börsmeddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Varje person som inte är en Relevant Person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Prenumerera