Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2016

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande

29.1.2016 kl. 14.00
 

Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hålls 12.4.2016, att nuvarande förvaltningsrådsledamöter Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Ann-Marie Åberg, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2016, omväljs.

Till nya ledamöter föreslås företagare Ralf Asplund (61), hum. kand. Annika Pråhl (61), pol. mag. Marcus Rantala (38).

Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid på tre år. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås sålunda minskas från 29 till 28.

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet höjs med ca 5 % och utgår enligt följande:

  • ordförande, 24 400 euro
  • vice ordförande, 10 500 euro
  • medlem, 4 400 euro.

Nomineringskommittén föreslår vidare att 35 % av årsarvodet (brutto) erläggs till förvaltningsrådsledamöterna i form av Aktia A-aktier.

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat möte, dock så att ordförande för förvaltningsrådets presidium erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per presidiemöte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente föreslås utgå i enlighet med skattestyrelsens anvisningar.

Nomineringskommittén föreslår att till revisor väljs CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig räkning.

Enligt aktieägarbeslut i Aktia Bank Abp bereder nomineringskommittén förslagen till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman samt förvaltningsrådets ordförande. I detta års nomineringskommitté har utöver förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin ingått Mikael Westerback (Stiftelsen Tre Smeder), Jan-Erik Stenman (Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas) och Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.).

  

AKTIA BANK ABP

 

Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059

Avsändare:
Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Prenumerera