Förslag till sammansättning av Aktia Bank Abp:s styrelse 2016 och arvodering

Aktia Bank Abp
Ändring av styrelse/ledning/revisor
13.11.2015 kl.12.00
 

Det ankommer på Aktia Bank Abp:s förvaltningsråds presidium att bereda valet av Aktia Bank Abp:s styrelse samt att ge förslag till arvodering av styrelseledamöterna för beslut av förvaltningsrådet.

Presidiet föreslår att antalet styrelseledamöter ökas och fastställs till nio (2015: sju).

Presidiet föreslår omval av styrelseledamöterna Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren och Nina Wilkman. Närmare information om nuvarande styrelseledamöter finns på: www.aktia.com/ Ledning och förvaltning/Styrelse. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås ekonomie doktor Christina Dahlblom (37), VD för och ägare av Dahlblom & Sparks Oy, ekonomie magister Stefan Damlin (47), VD för Wärtsilä Finland Ab, och ekonomie magister Lasse Svens (53), skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Mandatperioden för nominerade kandidater är kalenderåret 2016 med undantag för Christina Dahlblom vars mandatperiod är 1.4-31.12.2016.

Vidare föreslås att styrelsens nuvarande ordförande Dag Wallgren utses till styrelsens ordförande och nuvarande vice ordförande Nina Wilkman till styrelsens vice ordförande.

I syfte att rekrytera erforderlig kompetens till styrelsen och bibehålla den föreslår presidiet att årsarvodet till styrelseledamöterna höjs med 5 % mot bakgrund av det ökade ansvar och de begränsningar som uppdraget som styrelseledamot i ett kreditinstitut för med sig. Årsarvode föreslås således utgå enligt följande:

Styrelseordförande                61 200 €/år      (2015: 58 300)

Vice ordförande                     34 650 €/år      (2015: 33 000)

Styrelseledamot                    27 140 €/år      (2015: 25 850)

 

Förhöjningen föreslås i sin helhet erläggas i form av Aktia A-aktier så att 40 (2015: 35) % av årsarvodet erläggs i form av A-aktier. Mötesarvodet föreslås hållas oförändrat, dvs. 500 €/bevistat möte och 1 000 €/utskottsmöte för utskottsordförande.

Aktia Bank Abp:s förvaltningsråd sammanträder 8.12.2015 för att välja styrelse och fastställa styrelsearvodena för kalenderåret 2016.

Närmare information om Aktia Bank Abp:s styrelse och arvoden finns på www.aktia.com/Ledning och förvaltning.

 

AKTIA BANK ABP

  

Ytterligare information:
Förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459 059

Avsändare:
K
oncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki, massmedier, www.aktia.fi
 

Prenumerera