Fastator investerar ytterligare 41 MSEK i nyförvärvat fastighetsbolag på snabbväxande marknad

Den 3 oktober meddelade Fastator att bolaget tecknat avtal om förvärv av 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB, som äger sex större industrifastigheter i Ängelholmsområdet. Förvärvet finansierades delvis genom en preferensaktie om 34 MSEK. Nu tillför Fastator ytterligare kapital i bolaget genom att teckna en ny preferensaktie om 41 MSEK, till en årlig utdelning om 10,5 % - och dubblerar därmed det investerade kapitalet.

Kapitalet kommer att användas till att stärka Portvaktens förvärvskapacitet och genomföra fler fastighetsinvesteringar i den expansiva Öresundsregionen. Transaktionen innebär att Fastator tillför bolaget totalt 75 MSEK i preferensaktiekapital. Kapitaltillförseln följer Fastators investeringsmodell där innehaven tillförs de resurser som krävs för att på ett optimalt sätt tillvarata tillväxtmöjligheterna på den lokala marknaden.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar transaktionen:

”När Fastator genomförde den initiala investeringen i Portvakten var det med ambitionen att inom kort tillföra mer kapital för att öka tillväxttakten i bolaget. Öresundsregionen är en av Sveriges mest intressanta ur ett investeringsperspektiv och vi ser fortsatt stor potential i den lokala fastighetsmarknaden. Att vi nu dubblerar vår investering i Portvakten är i linje med Fastators strategi att vara en aktiv ägare som ständigt driver utveckling i innehaven - genom såväl kapitaltillförsel som rådgivning i affärsutvecklingsfrågor.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29  

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är såd an som Fastator är skyldig att offentligg öra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, f ör offentlig gör ande den 2 november kl. 08.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) ä r ett investmentbolag specialiserat p å fastighetssektorn. Fastators aff ä rsid é ä r att investera i entrepren ö rsdrivna, fastighetsrelaterade bolag d ä r vi genom aktivt och l å ngsiktigt ä gande bidrar till att f ö rverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie p å Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser a ̈ r Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.