Alelion Energy Systems AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda

Årsstämma den 30 maj 2018 i Alelion Energy Systems AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Alelion Crew AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda i Alelion Energy Systems AB (publ) samt dotterbolag. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Alelion Crew AB.

Årsstämman den 30 maj 2018 i Alelion Energy Systems AB (publ) beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget och dess dotterbolag genom dels vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, dels
godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Alelion Crew AB som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta optionerna till anställda i bolaget och dess dotterbolag, varvid (a) person i bolagsledningen inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner per person, (b) annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner per person och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner per person. Eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget eller dess dotterbolag efter det att erbjudande enligt (a)–(c) ovan lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp,
(a)–(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt ovan lämnades.

Förvärv av teckningsoptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och också samtidigt med förvärvet ingår ett avtal med bolaget som, på angivna villkor, ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att den anställdes anställning i bolaget upphör, samt också förköpsrätt (men inte skyldighet).

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetid-punkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontakt betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Syftet med incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, öka motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och dess dotterbolag.

Aktier och utspädning

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,96 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster (respektive ca 2,88 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Beslutet i sin helhet

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar